نقشیاد

کتابخانه

 

جزئیات اجرایی  دسته بندی
 
سردرهای عسلویه    Dec 30, 2013

در این گزارش مبانی نظری گزینه های ارائه شده برای هر یک از سردرهای سه گانه عسلویه و تصویر سردر منتخب ارایه شده است.
میدان ورودی بندر امام، نماد سازمان بنادر و دریانوردی ایران    Dec 30, 2013

المان میدان ورودی بندر امام به عنوان نماد سازمان بنادر و دریانوردی طراحی و اجرا شده است. در این بخش گزارشی مختصر از فرآیند طراحی و ساخت این پروژه مهم و پیچیده ارایه شده است.
خلاصه گزارش مرحله اول ورودی های شهر تهران    Dec 29, 2013

پروژه طراحی نمادهای ورودی شهر تهران توسط این مشاور در حال انجام است.در این بخش خلاصه ای از گزارش مفصل مطالعات این پروژه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.