نقشیاد

کتابخانه

 

جزئیات اجرایی  دسته بندی
 
بررسی اقلیمی نواحی جنوبی خلیج فارس    Dec 29, 2013

در این گزارش پژوهشی سیمای سواحل و وضعیت اقلیمی نواحی جنوبی حاشیه خلیج فارس مورد مطالعه قرار گرفته است که به عنوان نمونه در این مبحث ارایه می شود.