نقشیاد

کتابخانه

 

جزئیات اجرایی  دسته بندی
 
مجموعه اداری، تجاری، مسکونی و فرهنگی سبزه میدان زنجان    Dec 28, 2013

در این بخش مطالعات پروژه عظیم سبزه میدان زنجان به عنوان نمونه ای از مطالعات کلان شهری ارایه شده است