رستوران
عنوان پروژه رستوران
کارفرما شرکت احداث صنعت
موضوع - کاربری خدماتی
تاریخ

١٣٨٩

متراژ (مترمربع)

١٠٠٠

مکان پروژه ونزوئلا