ساختمان باشگاه ملوانان بندرانزلی
عنوان پروژه ساختمان باشگاه ملوانان بندر انزلی
کارفرما سازمان بنادر و دریانوردی
موضوع - کاربری اقامتی
تاریخ

١٣٩٦

متراژ (مترمربع)

۸۰۰

مکان پروژه بندر انزلی