ساختمان باشگاه ملوانان بندر امیرآباد
عنوان پروژه ساختمان باشگاه ملوانان بندر امیرآباد
کارفرما اداره کل بنادر و دریانوردی
موضوع - کاربری اقامتی
تاریخ

١٣٩٦

متراژ (مترمربع)

۸۰۰

مکان پروژه بندر امیرآباد