ساختمان باشگاه ملوانان بندر نوشهر
عنوان پروژه ساختمان باشگاه ملوانان بندر نوشهر
کارفرما اداره کل بنادر و دریانوردی
موضوع - کاربری اقامتی
تاریخ

١٣٩٦

متراژ (مترمربع)

۶۰۰

مکان پروژه بندر نوشهر