مهمانسرای باهنر
عنوان پروژه مهمانسرای باهنر
کارفرما اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
موضوع - کاربری اقامتی
تاریخ

۱۳۹۳

متراژ (مترمربع)

۳۰۰

مکان پروژه بندر شهید رجایی