ساختمان پاس کشتی ها
عنوان پروژه ساختمان پاس کشتی ها
کارفرما اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان
موضوع - کاربری اداری
تاریخ

١٣٩٢

متراژ (مترمربع)

۲۵۰

مکان پروژه خوزستان