طرح آماده سازی 250 هکتاری اراضی شهر جدید ایوانکی
عنوان پروژه طرح آماده سازی 250 هکتاری اراضی شهر جدید ایوانکی
کارفرما شرکت عمران شهرهای جدید پردیس
موضوع - کاربری طراحی شهری
تاریخ

١٣٨٨

متراژ (مترمربع)

٢٥٠٠٠٠٠

مکان پروژه شهرستان گرمسار-سمنان