کوشک جهانی
عنوان پروژه کوشک جهانی
کارفرما -
موضوع - کاربری مذهبی
تاریخ

١٣٨٣

متراژ (مترمربع) ٦٠٠٠
مکان پروژه -