بندر تجاری اروندکنار
عنوان پروژه بندر تجاری
کارفرما اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان
موضوع - کاربری چند منظوره
تاریخ

١٣٨٦

متراژ (مترمربع)

١٢٥٠٠

مکان پروژه بندر اروندکنار