گیت ورودی منطقه ویژه
عنوان پروژه گیت ورودی منطقه ویژه
کارفرما اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان
موضوع - کاربری سردر ورودی 
تاریخ

۱۳۹۵

متراژ (مترمربع)

-

مکان پروژه اراضی پشتیبانی - بندر امام خمینی