اتمام پروژه مجموعه ورزشی و استادیوم کریکت چابهار
۲ / دي / ۱۳۹۸