اسپانسر ورکشاپ از طراحی تا ساخت سازه های پنتوگراف دانشگاه علم و صنعت
۱۶ / مهر / ۱۳۹۶
آکادمی بین اللملی فناوری در هنر و معماری "آرتک" با همکاری واحد تحقیق و توسعه شرکت آلومینیوم شیشه تهران و مهندسین مشاور نقشیاد دوره از طراحی تا ساخت سازه های پنتوگراف را در تاریخ 15 تا 17 مهر در ذاشگاه علم و صنعت ایران برگزار کرد.