عملیات اجرایی سردر موقت اراضی پشتیبانی بندر امام خمینی
۱۷ / شهريور / ۱۳۹۵