عملیات اجرایی مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی الماس جنوب آبادان
۱۷ / شهريور / ۱۳۹۵