پیشرفت در احداث ساختمان برج کنترل دریایی بندر شهید رجایی
۲۳ / دي / ۱۳۹۹

 پیشرفت 32 درصدی احداث ساختمان برج کنترل دریایی بندر شهید رجایی