پیشرفت در احداث پروژه مصلی کیش
۲۶ / اسفند / ۱۳۹۹

پیشرفت 40 درصدی عملیات اجرایی مصلی کیش