پیشرفت در احداث پروژه کارخانه تولیدی فناپ تک
۲۶ / اسفند / ۱۳۹۹

پیشرفت 90 درصدی عملیات اجرایی کارخانه تولیدی فناپ تک