امکان‌سنجی پروژه‌های عمرانی

" معمار يك طراح نيست بلكه طراحی ابزار يا تكنيكي است برای کسب پتانسیل ایده هایی که او را مجذوب می کنند."

سانتياگو كالاتراوا

سرفصل خدمات قابل ارائه در این بخش به شرح ذیل می‌باشد:

مقدمه – روش انجام مطالعات

قالب مورداستفاده برای مطالعه و اجرای یک طرح در اغلب موارد از الگوهای استاندارد تبعیت می‌نماید. در این‌گونه الگوها، پس از انجام مطالعات فرصت‌سنجی (Opportunity Studies)، مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی (Pre-Feasibility Studies) و مطالعات امکان‌سنجی (Feasibility Studies)، نسبت به اجرای طرح اقدام می‌گردد؛ لذا در این مرحله، فرض شده است که مطالعات فرصت سنجی انجام شده است و یا کارفرما باتوجه‌به شناخت خویش، نسبت به ارائۀ پیشنهاد اقدام نموده است.

مهم‌ترین وجه تمایز بین دو مرحلۀ مطالعات امکان سنجی مقدماتی و امکان سنجی، طرح نمودن گزینه‌های مختلف ممکن برای اجرای طرح است. این گزینه‌ها می‌توانند در گسترۀ تمام موضوعات مدنظر همچون محصول هدف، بازار هدف، تکنولوژی مورد استفاده، موقعیت اجرای طرح و سایر عناوین مورد توجه در مطالعۀ امکان سنجی مطرح شوند. از آنجایی که ارجاع مجدد به گزینه‌های جایگزین در مطالعۀ امکان سنجی مستلزم صرف هزینه و وقت بسیار زیاد است، باید در مطالعۀ امکان‌سنجی مقدماتی تمام گزینه‌های جایگزین ممکن را مدنظر داشته و مورد آزمایش قرار داد. لذا در نهایت، ارائۀ یک طرح شفاف و امکان پذیر به عنوان نتیجۀ مطالعۀ امکان سنجی مقدماتی آماده شده و در صورت پذیرش طرح، مطالعات تفصیلی و همراه با جزییات در مرحلۀ مطالعۀ امکان‌سنجی مدنظر قرار خواهد گرفت.

بخش اول- مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی
Pre-Feasibility Studies


شناخت سازمان کارفرمایی
   
دراین مرحله مشاور با برگزاری جلسات و ارائه پرسشنامه های موضوعی نسبت به جمع آوری اطلاعات لازم در خصوص شناخت سازمان کارفرمایی اقدام مینماید.

جمع آوری اطلاعات اختصاصی طرح
 دراین مرحله مشاور با برگزاری جلسات و ارائه پرسشنامه های موضوعی نسبت به جمع آوری اطلاعات لازم در خصوص شناخت اهداف و زوایای تخصصی طرح  اقدام مینماید. این مرحله بعنوان یکی از اصلی ترین مراحل انجام خدمات و در جهت تعیین راستای مطالعات صورت میپذیرد.

مطالعات کتابخانه ای و میدانی
دراین مرحله مشاور با انجام مطالعات کتابخانه ای و استفاده از تجربیات مدون مراجع معتبر یا تجربیات پیشین خود و کارفرما و نیز انجام مطالعات میدانی حسب نیاز ، نسبت به تکمیل اطلاعات مورد نیاز اقدام مینماید.

ارائه گزینه های مختلف
پس از تکمیل مطالعات اولیه، مشاور نسبت به ارائه گزینه های مختلف اقدام مینماید. در این مرحله گزینه های مختلف صرف نظر از محتمل یا غیر محتمل بودن، تهیه میگردند.

بررسی و مقایسه گزینه های مختلف
دراین مرحله مشاور با بررسی دقیق هر یک از گزینه ها، نسبت به حذف گزینه های غیر محتمل یا غیر اجرایی اقدام نموده و با پالایش گزینه های مختلف، گزینه برتر را انتخاب و ارائه مینماید

بخش دوم- مطالعات امکان‌سنجی
Feasibility Studies
                       
بررسی های فنی و پشتیبانی
در این بخش مشاور نسبت به بررسی دقیق فنی گزینه منتخب اقدام مینماید. در این بررسی موارد ذیل اهم موضوعات مورد بررسی است:
– تکنولوژی های موجود
– تجهیزات مورد نیاز و راههای تأمین آنها
–  تأسيسات و زيربناهاي مورد نياز
– مسایل مرتبط با حمل ونقل
– ظرفیت بهینه و ظرفیت طرح
–  مكان‌يابي طرح
–  جمع‌بندي

 بررسیهای اقتصادی
در این بخش مشاور نسبت به بررسی دقیق اقتصادی گزینه منتخب اقدام مینماید. در این بررسی موارد ذیل اهم موضوعات مورد بررسی است:
–  هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري ثابت
– هزینه های تولید
– حاشیة سود محصول
–  نقطه سر به سر
–  سرمایه در گردش
– کل سرمایه گذاری مورد نیاز طرح
– ساختارهای مالی ممکن برای تأمین مالی طرح

 برنامۀ زمان بندی اجرا و بهره‌برداری
در این مرحله مشاور نسبت به تهیه برنامه زمانی کلی طرح در سه حوزه ذیل اقدام مینماید:
– برنامه زمانی اجرا
– برنامه اجرایی فرایند تامین و تزریق سرمایه
– برنامه اجرایی بهره برداری

 بررسی و تحلیل مالی
پس از ارائه و تصویب مراحل قبل، مشاور نسبت به تهیه و ارائه تحلیل مالی اقدام می نماید. مهمترین شاخصهای تحلیل مالی به شرح ذیل ارائه میگردد:
– جریان نقدینگی در دوران ساخت و بهره برداری
–  پیش بینی ارزش حال خالص طرح (NPV)
–  نرخ بازده داخلی برای کل سرمایه گذاری (IRR/MIRR) و آوردۀ نقدی (IRRE)
–  دورۀ بازگشت سرمایه
–  آنالیز حساسیت نتایج به ویژه NPV و IRR نسبت به تغییرات در درآمدها و هزینه‌ها

 بررسی نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدهای طرح
دراین مرحله مشاور نسبت به ارائه نقاط قوت و ضعف و نیز فرصتها و تهدیدهای طرح اقدام مینماید. اهم موارد به شرح ذیل میباشد:
– جمع بندی مزایا و معایب نسبی طرح
– فرصتها و تهدیدهای محیطی موجود
– پیشنهادات برای استفادۀ بهینه از نقاط قوت و فرصتها و مقابله با نقاط ضعف و تهدیدات

 جمع بندی و نتیجه گیری
در نهایت مشاور نسبت به ارائه گزارش جمع بندی شده که حاوی سرفصلهای ذیل است اقدام مینماید:
– جمع بندی مطالب کلیدی و حایز اهمیت طرح
– نتیجه گیری و ارائۀ گزینه های انتخاب شده برای مطالعۀ تفصیلی(امكان سنجي)
–  نیاز به انجام مطالعات تکمیلی