طرح و اجرا

مهندسین مشاور نقشیاد آمادگی دارد خدمات طرح و اجرای انواع پروژه‌های ساختمانی را در قالب مدیریت پیمان و مدیریت پروژه بر اساس استاندارد بین‌المللی مدیریت پروژه به انجام برساند. خدمات طرح و اجرا شامل مدیریت پروژه، برنامه‌ریزی و کنترل پروژه، مدیریت امور مهندسی و مدیریت امور قراردادها است.

خدمات قابل‌ارائه در بخش برنامه‌ریزی و کنترل جامع پروژه:
1- مدیریت محدوده پروژه
فعالیت‌های این قسمت که در قالب دو فاز برنامه‌ریزی و کنترل و با همکاری تیم تخصیص‌یافته از سازمان کارفرما، ارائه خواهد شد عبارت‌اند از:
1-1- فاز برنامه‌ریزی (تدوین سند بیانیه محدوده پروژه)
• تبیین برنامه راهبردی (استراتژیک) سازمان و ارتباط آن با پروژه
• تدوین شرح محصول بر اساس توجیه فنی و اقتصادی پروژه
• تبیین شرح کلی عملیات و فناوری اجرایی پروژه
• تبیین سیاست‌های مالی پروژه
• تعیین فاکتورهای موفقیت در پروژه
• تعیین فاکتورهای کلان محدودیت در پروژه
• تدوین لیست رویه‌های مدیریتی پروژه
• مستند نمودن لیست استانداردهای مورداستفاده در پروژه
• معرفی ذی‌نفعان کلیدی پروژه و نحوه تعامل فی‌مابین
1-2- فاز کنترل
• هماهنگی در تشکیل جلسات راهبری پروژه در سطح سازمان کارفرما
• به‌روزرسانی سند بیانیه محدوده پروژه

2- برنامه‌ریزی و کنترل بر زمان پروژه
فعالیت‌های این قسمت که در قالب دو فاز برنامه‌ریزی و کنترل ارائه خواهد شد عبارت‌اند از:
2-1- فاز برنامه‌ریزی
تهیه ساختار شکست کار WBS پروژه

 • تهیه Master Plan پروژه
 • استخراج بسته‌های کاری و فعالیت‌ها 
 • تهیه برنامه زمان‌بندی و شبکه پروژه
 • تهیه بانک‌های اطلاعاتی مربوط به منابع پروژه
 • تخمین و تخصیص منابع پروژه
 • تعیین الگوهای اندازه‌گیری پیشرفت فعالیت‌های پروژه
 • محاسبه ارزش نسبی عناصر ساختار کارهای پروژه
 • تبیین ساختار گزارش‌های دوره‌ای پروژه

2-2-فاز کنترل

 • جمع‌آوری و دریافت اطلاعات پیشرفت فعالیت‌ها از عوامل و ارکان پروژه
 • بهنگام سازی برنامه زمان‌بندی پروژه
 • تهیه گزارش‌های مختلف طراحی شده در فاز برنامه‌ریزی و شناخت انحرافات از برنامه
 • برگزاری جلسات ادواری مدیریت پروژه به‌منظور هماهنگی تیم پروژه و بررسی روند پیشرفت پروژه

3- برنامه‌ریزی و کنترل بودجه پروژه
فعالیت‌های این قسمت که در قالب دو فاز برنامه‌ریزی و کنترل ارائه خواهد شد عبارت‌اند از:
3-1- فاز برنامه‌ریزی
تهیه ساختار شکست هزینه پروژه CBS

 • ساختاربندی و برنامه‌ریزی منابع مالی (درآمد) پروژه
 • برنامه‌ریزی هزینه‌های پروژه (بودجه‌بندی)
 • تهیه برنامه جامع مالی پروژه (هزینه و درآمد) Cash Flow
 • تهیه تحلیل کلان از برنامه مالی پروژه

3-2-فاز کنترل

 • جمع‌آوری و همکاری در بروز رسانی اطلاعات مربوط به درآمدها و هزینه‌های پروژه
 • به‌روزآوری برنامه مالی پروژه Cash Flow
 • ارائه گزارش کنترل وضعیت بودجه و هزینه (برنامه/ واقعی)
 • تهیه گزارش تخمین هزینه لازم تا اتمام پروژه 

 4- برنامه‌ریزی و کنترل تدارکات کالا و مصالح پروژه
فعالیت‌های این قسمت که در قالب دو فاز برنامه‌ریزی و کنترل ارائه خواهد شد عبارت‌اند از:
4-1- فاز برنامه‌ریزی

 • تهیه لیست کالا و مصالح موردنیاز پروژه
 • تهیه ساختار شکست فعالیت‌های تدارکات پروژه
 • تهیه برنامه تدارکات کالا و مصالح پروژه

4-2-فاز کنترل

 • کنترل بر تاریخ‌های کلیدی فعالیت‌های تدارکات کالا و مصالح پروژه
 • کنترل موجودی کالا و مصالح اصلی پروژه
 • ارائه گزارش آماری از روند مصرف کالا و مصالح اصلی پروژه
 • بهنگام سازی برنامه تدارکات کالا و مصالح پروژه

5- مدیریت ریسک پروژه
فعالیت‌های این قسمت که در قالب دو فاز برنامه‌ریزی و کنترل ارائه خواهد شد عبارت‌اند از:
5-1- فاز برنامه‌ریزی

 • تشکیل کمیته ریسک برنامه و انجام مطالعات مدیریت ریسک پروژه
 • تهیه برنامه جامع مدیریت ریسک پروژه و تهیه برنامه پاسخ به ریسک

5-2-فاز کنترل

 • به‌روزآوری برنامه مدیریت ریسک با همکاری کمیته ریسک پروژه
 • تهیه گزارش‌های مدیریت ریسک و به‌روزآوری برنامه‌های پاسخ به ریسک پروژه

6- مدیریت کیفیت پروژه
فعالیت‌های این قسمت که در قالب دو فاز برنامه‌ریزی و کنترل ارائه خواهد شد عبارت‌اند از:
6-1- فاز برنامه‌ریزی

 • تعریف برنامه کیفیت پروژه با همکاری مشاور و در چارچوب سیاست‌های کیفی مدنظر کارفرما
 • تهیه برنامه بازرسی‌های ادواری پروژه و تعریف شرح مسئولیت‌های متولیان کیفیت پروژه

6-2-فاز کنترل

 • مستندسازی انجام بازرسی‌ها و اقدامات برنامه‌ریزی‌شده در Quality plan
 • مستندسازی مشخصات کیفی خدمات و مصالح پروژه

7- مدیریت منابع انسانی
فعالیت‌های این قسمت که در قالب دو فاز برنامه‌ریزی و کنترل ارائه خواهد شد عبارت‌اند از:
7-1- فاز برنامه‌ریزی

 • تعریف ساختار تیم پروژه و شرح مسئولیت‌ها و روابط
 • تهیه هیستوگرام‌های توزیع نیروی انسانی

7-2-فاز کنترل

 • کنترل بر کارکرد تیم پروژه بر مبنای شرح وظایف تعریف شده
 • روزآمد نمودن هیستوگرام‌های نیروی انسانی باتوجه‌به شرایط خالی پروژه

8- مدیریت اسناد و مدارک

 • بررسی مقوله تهیه مستندات و جریان آن در شرکت
 • تهیه دستورالعمل‌های نحوه تدوین و بازنگری اسناد و مدارک
 • تدوین دستورالعمل‌های شماره‌گذاری و کدگذاری اسناد و مدارک
 • تدوین دستورالعمل‌های آرشیو، بایگانی و امانت دهی مستندات
 • آموزش دستورالعمل‌ها و همکاری در جاری نمودن سیستم