طرح و اجرا

مهندسین مشاور نقشیاد آمادگی دارد خدمات طرح و اجرای انواع پروژه های ساختمانی را در قالب مدیریت پیمان و مدیریت پروژه بر اساس استاندارد بین المللی مدیریت پروژه به انجام برساند. خدمات طرح واجرا شامل مديريت پروژه، برنامه ريزي و كنترل پروژه، مديريت امور مهندسي و مديريت امور قراردادها مي‌باشد.

خدمات قابل ارائه در بخش برنامه ريزي و كنترل جامع پروژه:
1- مديريت محدوده  پروژه
فعاليتهاي اين قسمت كه درقالب دو فاز برنامه ريزي و كنترل و با همكاري تيم تخصيص يافته از سازمان كارفرما، ارايه خواهد شد عبارتند از:
1-1-فاز برنامه‌ريزي (تدوين سند بيانيه محدوده پروژه)
•         تبيين برنامه راهبردي (استراتژيک) سازمان و ارتباط آن با پروژه
•         تدوين شرح محصول براساس توجيه فني و اقتصادي پروژه
•         تبيين شرح كلي عمليات و فن‌آوري اجرايي پروژه
•         تبيين سياستهاي مالي پروژه
•         تعيين فاكتورهاي موفقيت در پروژه
•         تعيين فاكتورهاي كلان محدوديت در پروژه
•         تدوين ليست رويه هاي مديريتي پروژه
•         مستند نمودن ليست استانداردهاي مورد استفاده در پروژه
•         معرفي ذي نفعان کليدي پروژه و نحوه تعامل في مابين
1-2-فاز کنترل
•         هماهنگي در تشکيل جلسات راهبري پروژه در سطح سازمان کارفرما
•         به روز رساني سند بيانيه محدوده پروژه

2- برنامه‌ريزي و کنترل بر زمان پروژه
فعاليت‌هاي اين قسمت که در قالب دو فاز برنامه‌ريزي و کنترل ارايه‌خواهد شد عبارتند از:
2-1-فاز برنامه ريزي
تهيه ساختار شکست کار WBS پروژه

 • تهيه Master Plan پروژه
 • استخراج بسته هاي كاري و فعاليتها 
 • تهيه برنامه زمانبندي و شبکه پروژه
 • تهيه بانكهاي اطلاعاتي مربوط به منابع پروژه
 • تخمين و تخصيص منابع پروژه
 • تعيين الگوي‌هاي اندازه گيري پيشرفت فعاليتهاي پروژه
 • محاسبه ارزش نسبي عناصر ساختار كارهاي پروژه
 • تبيين ساختار گزارشهاي دوره‌اي پروژه

2-2-فاز کنترل

 • جمع آوري و دريافت اطلاعات پيشرفت فعاليتها از عوامل و اركان پروژه
 • بهنگام سازي برنامه زمانبندي پروژه
 • تهيه گزارشهاي مختلف طراحي شده در فاز برنامه‌ريزي و شناخت انحرافات از برنامه
 • برگزاري جلسات ادواري مديريت پروژه به منظور هماهنگي تيم پروژه و بررسي روند پيشرفت پروژه

3- برنامه‌ريزي و کنترل بودجه پروژه
فعاليت‌هاي اين قسمت که در قالب دو فاز برنامه‌ريزي و کنترل ارايه‌خواهد شد عبارتند از:
3-1-فاز برنامه ريزي
تهيه ساختار شکست هزينه پروژه CBS

 • ساختار بندي و برنامه‌ريزي منابع مالي (درآمد) پروژه
 • برنامه‌ريزي هزينه‌هاي پروژه (بودجه‌بندي)
 • تهيه برنامه جامع مالي پروژه (هزينه و درآمد) Cash Flow
 • تهيه تحليل كلان از برنامه مالي پروژه

3-2-فاز کنترل

 • جمع آوري و همکاري در بروز رساني اطلاعات مربوط به درآمدها و هزينه هاي پروژه
 • به روزآوري برنامه مالي پروژه Cash Flow
 • ارائه گزارش کنترل وضعيت بودجه و هزينه (برنامه/ واقعي)
 • تهيه گزارش تخمين هزينه لازم تا اتمام پروژه 

 4- برنامه‌ريزي و کنترل تدارکات کالا  و مصالح پروژه
فعاليت‌هاي اين قسمت که در قالب دو فاز برنامه‌ريزي و کنترل ارايه‌خواهد شد عبارتند از:
4-1-فاز برنامه ريزي

 • تهيه ليست كالا و مصالح مورد نياز پروژه
 • تهيه ساختار شكست فعاليتهاي تداركات پروژه
 • تهيه برنامه تداركات كالا و مصالح پروژه

4-2-فاز کنترل

 • کنترل بر تاريخهاي کليدي فعاليتهاي تداركات کالا و مصالح پروژه
 • کنترل موجودي كالا و مصالح اصلي پروژه
 • ارائه گزارش آماري از  روند مصرف کالا و مصالح اصلي پروژه
 • بهنگام سازي برنامه تدارکات کالا و مصالح پروژه

5- مديريت ريسك پروژه
فعاليت‌هاي اين قسمت که در قالب دو فاز برنامه‌ريزي و کنترل ارايه‌خواهد شد عبارتند از:
5-1-فاز برنامه ريزي

 • تشكيل كميته ريسك برنامه و انجام مطالعات مديريت ريسك پروژه
 • تهيه برنامه جامع مديريت ريسك پروژه و تهيه برنامه پاسخ به ريسك

5-2-فاز کنترل

 • به روزآوري برنامه مديريت ريسك با همكاري كميته ريسك پروژه
 • تهيه گزارشات مديريت ريسك و به روزآوري برنامه‌هاي پاسخ به ريسك پروژه

6- مديريت كيفيت پروژه
فعاليت‌هاي اين قسمت که در قالب دو فاز برنامه‌ريزي و کنترل ارايه‌خواهد شد عبارتند از:
6-1-فاز برنامه ريزي

 • تعريف برنامه كيفيت پروژه با همكاري مشاور و در چارچوب سياست‌هاي كيفي مد نظر كارفرما
 • تهيه برنامه بازرسي‌هاي ادواري پروژه و تعريف شرح مسئوليت‌هاي متوليان كيفيت پروژه

6-2-فاز کنترل

 • مستند سازي انجام‌بازرسي‌هاواقدامات برنامه‌ريزي‌شده‌درQuality plan
 • مستند سازي مشخصات كيفي خدمات و مصالح پروژه

7- مديريت منابع انساني
فعاليت‌هاي اين قسمت که در قالب دو فاز برنامه‌ريزي و کنترل ارايه‌خواهد شد عبارتند از:
7-1-فاز برنامه ريزي

 • تعريف ساختار تيم پروژه و شرح مسئوليت‌ها و روابط
 • تهيه هيستوگرام‌هاي توزيع نيروي انساني

7-2-فاز کنترل

 • كنترل بر كاركرد تيم پروژه بر مبناي شرح وظايف تعريف شده
 • روزآمد نمودن هيستوگرام‌هاي نيروي‌انساني‌باتوجه‌به‌شرايط‌خالي پروژه

8- مديريت اسناد و مدارك

 • بررسي مقوله تهيه مستندات و جريان آن در شركت
 • تهيه دستورالعملهاي نحوه تدوين و بازنگري اسناد و مدارك
 • تدوين دستورالعملهاي شماره گذاري و كد گذاري اسناد و مدارك
 • تدوين دستورالعملهاي آرشيو، بايگاني و امانت دهي مستندات
 • آموزش دستورالعملها و همكاري در جاري نمودن سيستم