مدیریت پروژه

مهندسین مشاور نقشیاد آمادگی دارد خدمات مدیریت طرح (عامل چهارم) را در کلیه پروژه‌های معماری و شهرسازی برای کارفرمایان به انجام رساند. سرفصل خدمات مدیریت طرح به شرح ذیل است:

 • نظارت بر ایجاد سیستم‌های کنترل پروژه به‌وسیله مشاوران، پیمانکاران و سایر عوامل درگیر در پروژه‌ها
 • دریافت برنامه‌های تفصیلی قراردادهای مشاوران، پیمانکاران و سایر عوامل درگیر در پروژه‌ها، بررسی و تأیید آنها بر اساس Master Plan تهیه شده
 • ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های مشاوران، پیمانکاران، در مراحل تهیه و اجرای طرح و پیگیری اجرای تعهدات آنها تا تحویل قطعی و تسویه‌حساب نهایی.
 • خرید و تدارک ابزارآلات و تجهیزات مورد لزوم
 •  

2-1 انتخاب مشاور طرح.

 • تهیه فهرست اسامی مشاوران صلاحیت‌دار.
 • انتخاب مشاور برای انجام مطالعات و تهیه طرح، با رعایت آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به واحدهای خدمات مشاوره، پیشنهاد مشاور منتخب به کارفرما برای تأیید ارجاع کار، همراه با گزارش توجیهی.
 • تهیه اسناد و مدارک قرارداد مشاور طرح (موافقت‌نامه، شرایط عمومی، شرایط خصوصی، شرح خدمات، حق‌الزحمه و …) و ابلاغ به مشاور پس از امضای کارفرما.

2-2 انجام اقدام‌های لازم برای ارجاع خدمات جنبی طرح (نقشه‌برداری، زمین‌شناسی، ژئوتکنیک و مقاومت مصالح، ژئوفیزیک و …) به مشاور صلاحیت‌دار، باتوجه‌به برنامه زمانی تفصیلی انجام مطالعات به ترتیب زیر:

 • دریافت فهرست نیازهای خدمات جنبی پروژه‌ها از مشاور و بررسی و تأیید آنها
 • انتخاب مشاور صلاحیت‌دار برای انجام خدمات جنبی با رعایت ضوابط مربوط، پیشنهاد واحد منتخب به کارفرما برای تأیید ارجاع کار، همراه با گزارش توجیهی.
 • بررسی اسناد و مدارک قرارداد (موافقت‌نامه، شرایط عمومی، شرایط خصوصی، شرح خدمات، حق‌الزحمه و …)، برای قراردادهای خدمات جنبی، و ابلاغ آن پس از امضای کارفرما.
 • ارجاع خدمات نظارت بر انجام خدمات جنبی به مشاور صلاحیت‌دار در صورت نیاز، با امضای کارفرما.

2-3 تشکیل جلسات هماهنگی با حضور کارفرما و مشاوران، بنا به نظر مدیر پروژه‌ها یا بر اساس درخواست مشاوران، بررسی گزارش مطالعات انجام شده و اتخاذ تصمیم‌های راهبردی برای ادامه مطالعات، همراه با تنظیم صورت‌جلسه و ابلاغ آن برای اجرا.
2-4 رسیدگی و تأیید صورت‌حساب‌های قراردادهای مشاوران و ارسال آنها برای کارفرما، به‌منظور امضا و صدور دستور پرداخت.
2-5 پیگیری اجرای قرارداد مشاور و کنترل پیشرفت مطالعات.
2-6 بررسی و تأیید مطالعات و طراحی مشاورین پروژه‌ها و همچنین گزارش‌های قراردادهای خدمات جنبی پروژه‌ها و ارسال برای کارفرما به‌منظور ابلاغ تصویب مطالعات به آنها.
2-7 بررسی و تأیید آزادکردن تضمین‌های قراردادهای مربوط به این قسمت از خدمات و تسویه‌حساب آنها.

3-1 ابلاغ آغاز خدمات مرحله دوم مطالعات پروژه‌ها به مشاور مربوط، با امضای کارفرما.
3-2 انجام اقدام‌های لازم برای ارجاع خدمات جنبی پروژه‌ها (نقشه‌برداری، زمین‌شناسی، ژئوتکنیک و مقاومت مصالح، ژئوفیزیک و …) به مشاور صلاحیت‌دار، باتوجه‌به برنامه تفصیلی انجام مطالعات، به ترتیب زیر:

 • دریافت فهرست نیازهای خدمات جنبی طرح از مشاور طرح و بررسی و تأیید آنها.
 • انتخاب مشاور صلاحیت‌دار برای انجام خدمات جنبی، با رعایت آیین‌نامه‌های تشخیص صلاحیت و ارجاع کار، به واحدهای خدمات مشاوره، پیشنهاد واحد منتخب به کارفرما برای تأیید ارجاع کار، همراه با گزارش توجیهی.
 • بررسی اسناد و مدارک قرارداد (موافقت‌نامه، شرایط عمومی، شرایط خصوصی، شرح خدمات و حق‌الزحمه)، برای قراردادهای خدمات جنبی، ابلاغ آن پس از امضای کارفرما.
 • ارجاع خدمات نظارت بر انجام خدمات جنبی به مشاوران صلاحیت‌دار در صورت نیاز، با امضای کارفرما.

3-3 پیگیری اجرای قرارداد مشاور طرح و مشاوران خدمات جنبی و کنترل پیشرفت مطالعات
3-4 تشکیل جلسات هماهنگی با حضور کارفرما و مشاوران، بنا به نظر مدیر طرح یا بر اساس درخواست مشاوران، بررسی گزارش مطالعات انجام شده و اتخاذ تصمیم‌های راهبردی برای ادامه مطالعات، همراه با تنظیم صورت‌جلسه و ابلاغ آن برای اجرا.
3-5 رسیدگی و تأیید صورت‌حساب‌های مشاوران، ارسال برای کارفرما به‌منظور امضا و صدور دستور پرداخت.
3-6 بررسی و تأیید نتایج محاسبات و طراحی مشاور و همچنین گزارش‌های قراردادهای خدمات جنبی پروژه‌ها و ارسال برای کارفرما به‌منظور تصویب مطالعات و ابلاغ تصویب آن
3-7 بررسی برنامه اجرای کار پیشنهادی مشاور و تأیید آن پس از انجام هماهنگی‌های لازم با کارفرما.
3-8 بررسی روش اجرای کار و نحوه تهیه اسناد مناقصه پیشنهادی مشاور و تأیید آن پس از انجام هماهنگی با کارفرما.
3-9 بررسی و تأیید برآورد هزینه اجرای طرح و اسناد مناقصه تهیه شده به‌وسیله مشاور، و ابلاغ تصویب کارفرما به مشاور.
3-10 بررسی و تأیید فهرست اقلام مصالح و تجهیزات موردنیاز طرح، تهیه شده به‌وسیله مشاور و روش تأمین آنها با نظر کارفرما
3-11 بررسی و تأیید آزادکردن تضمین‌های قراردادهای مربوط به این قسمت از خدمات و تسویه‌حساب آنها.

4-1 اقدام‌های نخستین

 • ابلاغ آغاز خدمات دوره ساخت به مشاور طرح، با امضا کارفرما.
 • بازبینی و اظهارنظر در مورد تکنولوژی اجرای کار که در مرحله طراحی تفصیلی و اجرایی، انتخاب شده است.
 • بازبینی و اظهارنظر در مورد نحوه تفکیک پروژه به پروژه‌ها و فعالیت‌های مختلف از نظر واگذاری به عوامل اجرایی (مشاوران برای کارهای جنبی و تکمیلی، پیمانکاران و …) که در مرحله طراحی تفصیلی و اجرایی انجام شده است.
 • تعیین فصل مشترک بین خدمات تفکیک شده قابل‌واگذاری به مشاوران برای کارهای جنبی و تکمیلی، به پیمانکاران و سازندگان تجهیزات، و تعیین مسئولیت و وظیفه هریک از آنها.

4-2 خدمات ارجاع کار

 • بررسی فهرست پیمانکاران با رعایت ضوابط مربوط و پیشنهاد به کارفرما برای تأیید
 • همکاری با کارفرما در برگزاری جلسه کمیسیون مناقصه و گشایش پیشنهادها و کنترل و تطبیق آنها با اسناد مناقصه، و همکاری با کارفرما در تعیین برنده مناقصه.
 • بررسی و تأیید اسناد و مدارک قرارداد که به‌وسیله مشاور طرح، تهیه شده است، ارسال برای کارفرما به‌منظور امضا، و ابلاغ به برنده مناقصه.
 • انجام اقدام‌های لازم برای ارجاع خدمات جنبی طرح به مشاوران صلاحیت‌دار.

4-3 خدمات اجرایی

 • کنترل ضمانت‌نامه‌های ارائه شده از سوی پیمانکار و اخذ تأیید کارفرما
 • پیگیری برقراری انواع پوشش‌های بیمه‌ای لازم و کنترل و تأیید بیمه‌های تسلیم شده از سوی پیمانکار.
 • بررسی و تأیید اولیه اقساط پیش‌پرداخت.
 • همکاری با کارفرما در تحویل زمین و تنظیم صورت‌جلسه تحویل زمین (کارگاه).
 • بررسی و تأیید نقشه‌های جانمایی و استقرار ساختمان‌ها و تأسیسات موقت.
 • بررسی و تأیید روش‌های ساخت پیشنهادی پیمانکاران ارسالی از سوی مشاور طرح. (این تأیید رافع مسئولیت مشاور نمی‌گردد.)
 • تهیه دستورالعمل گردش کار بین کارفرما، مشاوران، پیمانکاران و مدیر طرح.
 • مدیریت و پیگیری اجرای قراردادهای خدمات جنبی.
 • بررسی و یافتن موانع اجرای کار، ارائه راه‌حل و پیگیری برای رفع آنها.
 • تشکیل جلسات هماهنگی به‌منظور بررسی و حل‌وفصل به‌موقع تنگناها و مشکلات اجرایی، با حضور کارفرما، مشاوران، پیمانکاران و سایر عوامل درگیر در طرح، و تهیه و ابلاغ صورت‌مجلس‌های مربوط به عوامل ذی‌ربط.
 • تهیه برنامه کیفیت پروژه (باتوجه‌به وظایف مشاوران) و ابلاغ آنها به مشاوران و پیمانکاران پس از تصویب کارفرما.
 • بررسی و اظهارنظر در مورد تغییرات در پیمان‌ها، و ابلاغ آن به مشاوران و پیمانکاران پس از تصویب کارفرما، در قالب ضوابط قراردادهای مربوط.
 • انجام خدمات مدیریت قراردادها در طول اجرا، از جمله کنترل‌های کمی و کیفی کار، رسیدگی به صورت‌حساب‌ها یا صورت‌وضعیت‌ها و رسیدگی به مسائل بیمه.
 • حصول اطمینان از کنترل مستمر مشاور بر عملکرد کیفی و کمی پیمانکاران.
 • بررسی و تأیید مشخصات فنی مصالح و تجهیزات ارائه شده از سوی پیمانکاران که به تأیید مشاور رسیده است، در انطباق با مشخصات فنی پیمان.
 • بررسی و تأیید تجدیدنظرهای احتمالی در نقشه‌ها و مشخصات فنی.
 • بررسی و تأیید نقشه‌های تکمیلی تفصیلی و نقشه جزئیات اجرایی و نقشه‌های کارگاهی.
 • تحلیل و بررسی مسائل قراردادی و اعلام نظر در مورد دعاوی پیمانکاران، مشاوران و سایر عوامل و همکاری با کارفرما در حل‌وفصل اختلاف‌ها.
 • تطبیق تصمیم‌های کارفرما با اسناد و مدارک پیمان مربوط، و اعلام نتایج آن.
 • انجام تمام رسیدگی‌های لازم برای تسویه‌حساب مشاوران، پیمانکاران و سایر عوامل درگیر در طرح.
 • بررسی و اظهارنظر در مورد استرداد تضمین‌های پیمانکاران، مشاوران و سایر عوامل درگیر در طرح، بر اساس قرارداد آنها.

4-4 خدمات راه‌اندازی و تحویل

 • تأیید آماده بودن طرح و انجام خدمات مدیریت بر تحویل موقت.
 • کنترل و تأیید کفایت دستورالعمل‌های بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات، نقشه‌هایی چون ساخت و سایر موارد لازم برای تحویل در صورت لزوم.
 • نظارت بر تحویل اسناد و مدارک طرح به کارفرما مانند دستورالعمل‌های راهبری و نگهداری و نقشه‌هایی چون ساخت.
 • پیگیری اجرای تعهدات مشاوران، پیمانکاران، و سایر عوامل درگیر در طرح در دوره تضمین و پیگیری رفع به‌موقع نواقص.
 • پیگیری جمع‌آوری تأسیسات و ساختمان‌های موقت، خارج کردن مصالح و تجهیزات اضافی و پاک‌سازی کارگاه.
 • تأیید آماده بودن طرح برای تحویل قطعی و انجام خدمات مدیریت تحویل قطعی.
 • بررسی و تأیید گزارش شناسنامه طرح، تهیه شده به‌وسیله مشاور