مدیریت پروژه

مهندسین مشاور نقشیاد آمادگی دارد خدمات مديريت طرح (عامل چهارم) را در کلیه پروژه های معماری و شهرسازی برای کارفرمایان به انجام رساند. سرفصل خدمات مديريت طرح به شرح ذیل می باشد:

 • نظارت بر ايجاد سيستمهاي كنترل پروژه بوسيله مشاوران، پيمانكاران و ساير عوامل درگير در پروژه‌ها
 • دريافت برنامه‌هاي تفصيلي قراردادهاي مشاوران، پيمانكاران و ساير عوامل درگير در پروژه‌ها، بررسي و تاييد آنها براساسMaster Plan تهيه شده
 • ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي مشاوران، پيمانكاران، در مراحل تهيه و اجراي طرح و پيگيري اجراي تعهدات آنها تا تحويل قطعي و تسويه حساب نهايي.
 • خريد و تدارك ابزارآلات و  تجهيزات مورد لزوم

2-1 انتخاب مشاور طرح.

 • تهيه فهرست اسامي مشاوران صلاحيت‌دار.
 • انتخاب مشاور براي انجام مطالعات و تهيه طرح، با رعايت آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به واحدهاي خدمات مشاوره، پيشنهاد مشاور منتخب به كارفرما براي تاييد ارجاع كار، همراه با گزارش توجيهي.
 • تهيه اسناد و مدارك قرارداد مشاور طرح ( موافقتنامه، شرايط عمومي، شرايط خصوصي، شرح خدمات، حق‌الزحمه و …) و ابلاغ به مشاور پس از امضاي كارفرما.

2-2 انجام اقدامهاي لازم براي ارجاع خدمات جنبي طرح ( نقشه‌برداري، زمين‌شناسي، ژئوتكنيك و مقاومت مصالح، ژئوفيزيك و …) به مشاور صلاحيت دار، باتوجه به برنامه زماني تفصيلي انجام مطالعات به ترتيب زير:

 • دريافت فهرست نيازهاي خدمات جنبي پروژه‌ها از مشاور و بررسي و تاييد آنها
 • انتخاب مشاور صلاحيت‌دار براي انجام خدمات جنبي با رعايت ضوابط مربوط، پيشنهاد واحد منتخب به كارفرما براي تاييد ارجاع كار، همراه با گزارش توجيهي.
 • بررسي اسناد و مدارك قرارداد ( موافقتنامه، شرايط عمومي، شرايط خصوصي، شرح خدمات، حق‌الزحمه و …)، براي قراردادهاي خدمات جنبي، و ابلاغ آن پس از امضاي كارفرما.
 • ارجاع خدمات نظارت برانجام خدمات جنبي به مشاور صلاحيت‌دار در صورت نياز، با امضاي كارفرما.

2-3 تشكيل جلسات هماهنگي با حضور كارفرما و مشاوران، بنا به نظر مدير پروژه‌ها يا براساس درخواست مشاوران، بررسي گزارش مطالعات انجام شده و اتخاذ تصميمهاي راهبردي براي ادامه مطالعات، همراه با تنظيم صورتجلسه و ابلاغ آن براي اجرا.
2-4 رسيدگي و تاييد صورت‌حسابهاي قراردادهاي مشاوران و ارسال آنها براي كارفرما، به منظور امضا و صدور دستور پرداخت.
2-5 پيگيري اجراي قرارداد مشاور و كنترل پيشرفت مطالعات.
2-6 بررسي و تاييد مطالعات و طراحي مشاورين پروژه‌ها و همچنين گزارشهاي قراردادهاي خدمات جنبي پروژه‌ها و ارسال براي كارفرما به منظور ابلاغ تصويب مطالعات به آنها.
2-7 بررسي و تاييد آزادكردن تضمينهاي قراردادهاي مربوط به اين قسمت از خدمات و تسويه‌حساب آنها.

3-1 ابلاغ آغاز خدمات مرحله دوم مطالعات پروژه‌ها به مشاور مربوط، با امضاي كارفرما.
3-2 انجام اقدام‌هاي لازم براي ارجاع خدمات جنبي پروژه‌ها ( نقشه‌برداري، زمين شناسي، ژئوتكنيك و مقاومت مصالح، ژئوفيزيك و …) به مشاور صلاحيت‌دار، باتوجه به برنامه تفصيلي انجام مطالعات، به ترتيب زير:

 • دريافت فهرست نيازهاي خدمات جنبي طرح از مشاور طرح و بررسي و تاييد آنها.
 • انتخاب مشاور صلاحيت‌دار براي انجام خدمات جنبي، با رعايت آيين‌نامه‌هاي تشخيص صلاحيت‌ و ارجاع كار، به واحدهاي خدمات مشاوره، پيشنهاد واحد منتخب به كارفرما براي تاييد ارجاع كار، همراه با گزارش توجيهي.
 • بررسي اسناد و مدارك قرارداد ( موافقتنامه، شرايط عمومي، شرايط خصوصي، شرح خدمات و حق‌الزحمه)، براي قراردادهاي خدمات جنبي، ابلاغ آن پس از امضاي كارفرما.
 • ارجاع خدمات نظارت برانجام خدمات جنبي به مشاوران صلاحيت‌دار در صورت نياز، با امضاي كارفرما.

3-3 پيگيري اجراي قرارداد مشاور طرح و مشاوران خدمات جنبي و كنترل پيشرفت مطالعات
3-4 تشكيل جلسات هماهنگي با حضور كارفرما و مشاوران، بنا به نظر مدير طرح يا براساس درخواست مشاوران، بررسي گزارش مطالعات انجام شده و اتخاذ تصميمهاي راهبردي براي ادامه مطالعات، همراه با تنظيم صورتجلسه و ابلاغ آن براي اجرا.
3-5 رسيدگي و تاييد صورت‌حسابهاي مشاوران، ارسال براي كارفرما به منظور امضا و صدور دستور پرداخت.
3-6 بررسي و تاييد نتايج محاسبات و طراحي مشاور و همچنين گزارشهاي قراردادهاي خدمات جنبي پروژه‌ها و ارسال براي كارفرما بمنظور تصويب مطالعات و ابلاغ تصويب آن
3-7 بررسي برنامه اجراي كار پيشنهادي مشاور و تاييد آن پس از انجام هماهنگيهاي لازم با كارفرما.
3-8 بررسي روش اجراي كار و نحوه تهيه اسناد مناقصه پيشنهادي مشاور و تاييد آن پس از انجام هماهنگي با كارفرما.
3-9 بررسي و تاييدبرآورد هزينه اجراي طرح و اسناد مناقصه تهيه شده بوسيله مشاور، و ابلاغ تصويب كارفرما به مشاور.
3-10 بررسي و تاييد فهرست اقلام مصالح و تجهيزات مورد نياز طرح، تهيه شده بوسيله مشاور و روش تامين آنها با نظر كارفرما
3-11 بررسي و تاييد آزادكردن تضمينهاي قراردادهاي مربوط به اين قسمت ازخدمات و تسويه حساب آنها.

4-1 اقدامهاي نخستين

 • ابلاغ آغاز خدمات دوره ساخت به مشاور طرح، با امضا كارفرما.
 • بازبيني و اظهارنظر در مورد تكنولوژي اجراي كار كه در مرحله طراحي تفصيلي و اجرايي، انتخاب شده است.
 • بازبيني و اظهارنظر در مورد نحوه تفكيك پروژه به پروژه‌ها و فعاليتهاي مختلف از نظر واگذاري به عوامل اجرايي (مشاوران براي كارهاي جنبي و تكميلي، پيمانكاران و …)، كه در مرحله طراحي تفصيلي و اجرايي انجام شده است.
 • تعيين فصل مشترك بين خدمات تفكيك شده قابل واگذاري به مشاوران براي كارهاي جنبي و تكميلي، به پيمانكاران و سازندگان تجهيزات، و تعيين مسئوليت و وظيفه هريك از آنها.

4-2 خدمات ارجاع‌كار

 • بررسي فهرست پيمانكاران با رعايت ضوابط مربوط و پيشنهاد به كارفرما براي تاييد
 • همكاري با كارفرما در برگزاري جلسه كميسيون مناقصه و گشايش پيشنهادها و كنترل و تطبيق آنها با اسناد مناقصه، و همكاري با كارفرما در تعيين برنده مناقصه.
 • بررسي و تاييد اسناد و مدارك قرارداد كه بوسيله مشاور طرح، تهيه شده است، ارسال براي كارفرما به منظور امضا، و ابلاغ به برنده مناقصه.
 • انجام اقدامهاي لازم براي ارجاع خدمات جنبي طرح به مشاوران صلاحيت‌دار.

4-3 خدمات اجرايي

 • كنترل ضمانت‌نامه‌هاي ارائه شده از سوي پيمانكار و اخذ تاييد كارفرما
 • پيگيري برقراري انواع پوششهاي بيمه‌اي لازم و كنترل و تاييد بيمه‌هاي تسليم شده از سوي پيمانكار.
 • بررسي و تاييد اوليه اقساط پيش‌پرداخت.
 • همكاري با كارفرما در تحويل زمين و تنظيم صورتجلسه تحويل زمين (كارگاه).
 • بررسي و تاييد نقشه‌هاي جانمايي و استقرار ساختمانها و تاسيسات موقت.
 • بررسي و تاييد روشهاي ساخت پيشنهادي پيمانكاران ارسالي از سوي مشاور طرح. (اين تاييد رافع مسئوليت مشاور نمي‌گردد.)
 • تهيه دستورالعمل گردش كار بين كارفرما، مشاوران، پيمانكاران و مدير طرح.
 • مديريت و پيگيري اجراي قراردادهاي خدمات جنبي.
 • بررسي و يافتن موانع اجراي كار، ارائه راه‌حل و پيگيري براي رفع آنها.
 • تشكيل جلسات هماهنگي به منظور بررسي و حل و فصل به موقع تنگناها و مشكلات اجرايي، با حضور كارفرما، مشاوران، پيمانكاران و ساير عوامل درگير در طرح، و تهيه و ابلاغ صورت‌مجلسهاي مربوط به عوامل ذيربط.
 • تهيه برنامه كيفيت پروژه (باتوجه به وظايف مشاوران) و ابلاغ آنها به مشاوران و پيمانكاران پس از تصويب كارفرما.
 • بررسي و اظهارنظر در مورد تغييرات در پيمانها، و ابلاغ آن به مشاوران و پيمانكاران پس از تصويب كارفرما، در قالب ضوابط قراردادهاي مربوط.
 • انجام خدمات مديريت قراردادها در طول اجرا، از جمله كنترلهاي كمي و كيفي‌كار، رسيدگي به صورت‌حسابها يا صورت‌وضعيت‌ها و رسيدگي به مسائل بيمه.
 • حصول اطمينان از كنترل مستمر مشاور برعملكردكيفي و كمي پيمانكاران.
 • بررسي و تاييد مشخصات فني مصالح و تجهيزات ارائه شده از سوي پيمانكاران كه به تاييد مشاور رسيده است، در انطباق با مشخصات فني پيمان.
 • بررسي و تاييد تجديدنظرهاي احتمالي در نقشه‌ها و مشخصات فني.
 • بررسي و تاييد نقشه‌هاي تكميلي تفصيلي و نقشه جزئيات اجرايي و نقشه‌هاي كارگاهي.
 • تحليل و بررسي مسائل قراردادي و اعلام نظر در مورد دعاوي پيمانكاران، مشاوران و ساير عوامل و همكاري با كارفرما در حل و فصل اختلافها.
 • تطبيق تصميمهاي كارفرما با اسناد و مدارك پيمان مربوط، و اعلام نتايج آن.
 • انجام تمام رسيدگيهاي لازم براي تسويه حساب مشاوران، پيمانكاران و ساير عوامل درگير در طرح.
 • بررسي و اظهارنظر در مورد استرداد تضمينهاي پيمانكاران، مشاوران و سايرعوامل درگير در طرح، براساس قرارداد آنها.

4-4 خدمات راه‌اندازي و تحويل

 • تاييد آماده بودن طرح و انجام خدمات مديريت بر تحويل موقت.
 • كنترل و تائيد كفايت دستورالعملهاي بهره‌برداري و نگهداري از تاسيسات، نقشه‌هايي چون ساخت و ساير موارد لازم براي تحويل در صورت لزوم.
 • نظارت بر تحويل اسناد و مدارك طرح به كارفرما مانند دستورالعملهاي راهبري و نگهداري و نقشه‌هايي چون ساخت.
 • پيگيري اجراي تعهدات مشاوران، پيمانكاران، و ساير عوامل درگير در طرح در دوره تضمين و پيگيري رفع به موقع نواقص.
 • پيگيري جمع‌آوري تاسيسات و ساختمانهاي موقت، خارج كردن مصالح و تجهيزات اضافي و پاك‌سازي كارگاه.
 • تاييد آماده بودن طرح براي تحويل قطعي و انجام خدمات مديريت تحويل قطعي.
 • بررسي و تاييد گزارش شناسنامه طرح، تهيه شده بوسيله مشاور