نظارت

  • نظارت عالیه
  • نظارت کارگاهی

رئوس شرح خدمات نظارت عالیه قابل‌ارائه در پروژه‌های ساختمانی و شهری به شرح ذیل می‌باشد:

 

 الف – خدمات برنامه‌ریزی، تعیین روش اجرای کار، کنترل پیشرفت کار

* بررسی کارگاهی برنامه تفصیلی پیمانکاران در چارچوب برنامه زمانی کلی و ارائه گزارش به دستگاه نظارت عالیه
* بررسی کارگاهی برنامه تأمین نیروی انسانی و ماشین‌آلات
* بررسی کارگاهی و مقایسه عملیات انجام شده با برنامه زمانی، تحلیل مقدماتی علل انحراف از برنامه زمانی و ارائه راه‌حل‌های مقدماتی برای جبران آن‌ها و ارسال گزارش پیشرفت کار ماهانه مربوطه برای دستگاه نظارت عالیه

ب – خدمات مهندسی

* تنظیم فرم‌ها و مدارک مربوط به آزمایش‌ها، بازدید کار و تنظیم گواهی تکمیل کار در مراحل مختلف، تکمیل و رسیدگی اولیه صورت کارکردها و تنظیم دستور کار
* استفاده و نگهداری مدارک فنی مانند استانداردهایی که برای کنترل کیفیت کارها در کارگاه لازم می‌باشد.
* نظارت کارگاهی بر نحوه اجرای دستورالعمل‌های نگهداری مصالح و تجهیزات در انبار کارگاه یا پس از نصب
* بررسی کارگاهی و ارائه گزارش مقدماتی در مورد کمبود یا نقص احتمالی نقشه‌ها یا دستور کارهایی که سبب تأخیر در اجرای عملیات می‌گردد.

ج – خدمات ارجاع کار

 

د- خدمات هماهنگی، اجرایی، تحویل موقت

* همکاری در تحویل کارگاه به پیمانکاران با همکاری کارفرما
* بررسی کارگاهی و ارائه گزارش مقدماتی در مورد طرح جانمایی تجهیز کارگاه پیمانکاران باتوجه‌به طرح کلی تجهیز کارگاه به دستگاه نظارت عالیه
* بررسی کارگاهی و ارائه گزارش مقدماتی در مورد روش‌های اجرایی پیشنهادی پیمانکاران به دستگاه نظارت عالیه
* بررسی کارگاهی و ارائه گزارش در مورد سازمان اجرایی پیمانکاران در انطباق با سازمان پیشنهاد شده در قراردادهای مربوط، به دستگاه نظارت عالیه
* حضور و فعالیت در جلسات هماهنگی با کارفرما و پیمانکاران و سایر عوامل درگیر در طرح و به‌صورت منظم، رسیدگی کارگاهی به مسائل و موانع اجرای کار
* بررسی کارگاهی موانع اجرای کار و ارائه گزارش راه‌حل‌های پیشنهادی به دستگاه نظارت عالیه
* بررسی نحوه عملکرد و پایش عوامل کلیدی پیمانکاران مانند رئیس کارگاه، معاونان کارگاه، مسئولان فنی و اجرایی و کنترل پروژه، مسئولان ماشین‌آلات، تجهیزات، تدارکات و امور مالی و ارائه گزارش به نظارت عالیه.
* پایش عملکرد شاغلین کارهای حساس مانند نظارت مستمر کارگاهی بر نحوه جوشکاری و ارائه گزارش
* نظارت مستمر کارگاهی بر نحوه رعایت دستورالعمل‌های حفاظت فنی و ایمنی و بهداشتی از سوی پیمانکاران و ارائه گزارش‌های مقدماتی به دستگاه نظارت عالیه
* نظارت بر نحوه حفاظت کارگاه در مقابل عوامل جوی و حوادث طبیعی از سوی پیمانکاران و ارائه گزارش مقدماتی به دستگاه نظارت عالیه
* نظارت کارگاهی مستمر و منظم نیروی انسانی و ماشین‌آلات اجرای کار پیمانکاران و حصول اطمینان از تناسب آن با بار کاری و برنامه تأمین آن‌ها و ارائه گزارش مقدماتی به دستگاه نظارت عالیه
* نظارت کارگاهی بر فعالیت‌های تدارک مصالح، تجهیزات و ماشین‌آلات اجرای کار از سوی پیمانکاران طبق برنامه و ارائه گزارش مقدماتی به دستگاه نظارت عالیه
* نظارت کارگاهی و کنترل ورود و خروج مواد، مصالح، تجهیزات و ماشین‌آلات پیمانکاران و همکاری با دستگاه نظارت عالیه در تنظیم صورت‌جلسات مربوطه
* رسیدگی کارگاهی به درخواست پیمانکار در زمینه آماده بودن کار برای تحویل موقت، بازدید کارگاهی و کنترل کارهای اجرا شده و ارائه گزارش مقدماتی در مورد امکان بهره‌برداری یا اعلام عدم آمادگی برای بهره‌برداری، همراه با فهرست توافقی
که مانع بهره‌برداری است به دستگاه نظارت عالیه
* حضور در هیئت تحویل موقت
* نظارت کارگاهی بر عملیات رفع نقص، شرکت در کمیسیون بررسی رفع نقص و همکاری در تهیه صورت‌جلسه رفع نقص
* نظارت کارگاهی پیگیری جمع‌آوری تأسیسات و ساختمان‌های موقت و خارج نمودن مصالح و تجهیزات اضافی و پاک‌سازی کارگاه
* بررسی اولیه نقشه‌های چون ساخت و تحویل آن‌ها به نظارت عالیه تشکیل و حضور در جلسات توجیهی برای تبیین ابعاد مختلف پروژه، شیوه‌های ارتباط گردش کار و مکاتبات

ه – خدمات کنترل کیفیت

خدمات این قسمت شامل کنترل کیفیت مواد، مصالح، تجهیزات و اجرای کار می‌باشد:
* نظارت مستمر کارگاهی و تطبیق کارهای اجرایی با نقشه‌ها و مشخصات فنی و استانداردها و دستور کارها و تأیید صحت اجرای آن‌ها قبل از پوشیده شدن یا اجرای مراحل بعدی و تهیه گزارش‌ها و ارسال آن به دستگاه نظارت عالیه
* کنترل کارگاهی نقشه‌ها، محورها و ترازهای پیاده شده روی زمین و تأیید انطباق آن‌ها با نقشه‌ها قبل از شروع عملیات هر قسمت و کنترل عملیات نقشه‌برداری در مراحل مختلف اجرای کار
* نظارت کارگاهی بر نگهداری نقاط نشانه و مبدأ به‌وسیله پیمانکار
* اندازه‌گیری تغییر شکل‌ها و جابه‌جایی‌ها و کنترل رواداری‌های مجاز
-5 نظارت کارگاهی بر نحوه نگهداری و انبارداری مواد و مصالح و تجهیزات در کارگاه و جابه‌جایی آن‌ها
* دستور انجام نظارت کارگاهی بر نمونه‌گیری‌های لازم آزمایش‌های مصالح و تجهیزات و کارهای انجام شده که نوع آزمایش و محل آنها طبق برنامه یا به‌صورت موردی توسط دستگاه نظارت عالیه تعیین گردیده است.
* نظارت بر فرایند انجام آزمایش‌ها، کنترل نتایج آن‌ها و گزارش به نظارت عالیه
* نظارت کارگاهی بر مصالح و تجهیزات هنگام ورود به کارگاه و حصول اطمینان از تطبیق کمی و کیفی آن‌ها با مشخصات فنی و استانداردها و تنظیم صورت‌جلسه ورود مصالح و تجهیزات
* نظارت کارگاهی بر اصلاح کارهای معیوب و پیگیری رفع آن‌ها مطابق دستور کارهای ابلاغی دستگاه نظارت عالیه
* تأیید کارگاهی مشخصات مصالح و تجهیزات قبل از اجرا به کارگاه و اجرا از نظر انطباق با مشخصات فنی و نقشه‌های اجرایی
* نظارت کارگاهی بر تحویل مصالح و تجهیزات تحویلی کارفرما به پیمانکاران و بررسی و اعلام نظر در مورد گزارش پیمانکار نسبت به اقلام صدمه‌دیده و کسری
* نظارت کارگاهی بر نحوه نگهداری و مراقبت از کارهای اجرا شده
* اظهارنظر در مورد نقشه‌های کارگاهی تهیه شده به‌وسیله پیمانکاران و ارسال گزارش مربوطه به دستگاه نظارت عالیه
* نظارت بر تهیه نقشه‌های چون ساخت که به‌وسیله پیمانکاران تهیه می‌شود و تأیید آن

و- خدمات برآورد، کنترل پرداخت‌ها و هزینه‌ها، امور حقوقی قراردادها

* اظهارنظر در مورد پرداخت اقساط پیش‌پرداخت‌ها به دستگاه نظارت عالیه
* اندازه‌گیری کارهای انجام شده و مصالح پای‌کار، کنترل و اظهارنظر در مورد صورت‌وضعیت‌ها و پرداخت‌های پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات و سایر عوامل طرح و ارسال گزارش برای دستگاه نظارت عالیه
* بررسی کارگاهی تغییر مقادیر کارها و اظهارنظر در مورد مبالغ اضافی یا نقایص پیمان‌ها
* رسیدگی کارگاهی به تأخیرات پیمانکاران و اعلام نظر مقدماتی در مورد مجاز و نیز غیرمجاز بودن آن به دستگاه نظارت عالیه
* اظهارنظر در مورد دعاوی پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات و سایر عوامل و همکاری با نظارت عالیه در حل‌وفصل اختلاف‌ها
* تنظیم صورت‌جلسه و گزارش انجام تمامی تعهدات و خدمات پیمانکاران

ز- خدمات مربوط به دوره و دستورالعمل‌های بهره‌برداری و تحویل قطعی

* نظارت کارگاهی بر عملکرد طرح و دستورالعمل‌های بهره‌برداری
* نظارت کارگاهی بر انجام آزمایش‌ها
* اندازه‌گیری تغییر شکل‌ها و کنترل رواداری‌های مجاز
* نظارت کارگاهی بر انجام وظایف پیمانکاران و سایر عوامل درگیر در طرح در دوره تضمین
* نظارت بر رفع نواقص و معایب در دوره تضمین، تهیه فهرست آن‌ها و پیگیری بر رفع آن‌ها به‌وسیله عوامل مربوط
* اظهارنظر مربوط به رفع معایب و آمادگی کار برای تحویل قطعی در پایان دوره تضمین
* شرکت در هیئت تحویل قطعی و تنظیم صورت‌جلسه تحویل قطعی با همکاری دستگاه نظارت عالیه

رئوس شرح خدمات نظارت کارگاهی بر پروژه‌های ساختمانی و شهری به شرح ذیل می‌باشد:

 

الف – خدمات برنامه‌ریزی، تعیین روش اجرای کار، کنترل پیشرفت کار
* بازبینی و اظهارنظر در مورد تکنولوژی اجرای کار که در مرحله طراحی تفصیلی و اجرایی انتخاب شده است.
* بازبینی و اظهارنظر در مورد نحوه تفکیک طرح به پروژه‌ها و فعالیت‌های مختلف ازنظر واگذاری به عوامل اجرایی (واحدهای خدمات مشاوره بر این کارهای جنبی و تکمیلی، پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات) که در مرحله طراحی تفصیلی و اجرایی انجام‌شده است.
* تعیین فصل مشترک بین خدمات تفکیک‌شده قابل‌واگذاری به واحدهای خدمات مشاوره برای کارهای جنبی و تکمیلی، پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات و تعیین مسئولیت هر یک.
* بازبینی و اظهارنظر نسبت به برنامه زمانی کلی اجرای طرح که در مرحله طراحی تفصیلی و اجرایی تهیه شده است.
* پیگیری برای ایجاد سیستم برنامه‌ریزی و کنترل پروژه توسط پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات و نظارت بر اجرای آن.
* بررسی و تأیید برنامه زمانی تفصیلی واحدهای خدمات مشاوره، پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات و سایر عوامل درگیر در طرح و ایجاد هماهنگی بین برنامه‌های آن‌ها در چارچوب برنامه زمانی کلی باتوجه‌به گزارش مقدماتی عوامل نظارت کارگاهی
* بررسی و تأیید برنامه تأمین نیروی انسانی و ماشین‌آلات پیمانکاران
* بررسی گزارش پیشرفت کار ماهانه با جمع‌بندی گزارش‌های واحدهای خدمات مشاوره، دستگاه نظارت، پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات، مقایسه عملیات انجام‌شده با برنامه زمانی، تحلیل علل انحراف از برنامه زمانی، ارائه راه‌حل برای جبران آن‌ها و انعکاس در برنامه تجدیدنظر باتوجه‌به گزارش مقدماتی عوامل نظارت کارگاهی
* تجدیدنظر و بهنگام کردن برنامه زمانی کلی باتوجه‌به پیشرفت کار و بر اساس گزارش‌ها و تحلیل‌های دریافتی باتوجه‌به گزارش مقدماتی عوامل نظارت کارگاهی

ب – خدمات مهندسی
* بازبینی طراحی در صورت لزوم و پیشنهاد تغییرات
* تعیین روش نظارت و تعیین مراحل بازدید کار
* تهیه فرم‌ها و مدارک مربوط به آزمایش‌ها، بازدیدهای دوره‌ای کار و صدور گواهی تکمیل کار در مراحل مختلف، صورت کارکردها و دستور کار
* تهیه فهرست آزمایش‌های کارگاهی
* تهیه فهرست وسایل آزمایشگاهی و ابزار خاص
* تدارک، تنظیم مدارک فنی مانند استانداردهایی که برای کنترل کیفیت کارها در کارگاه لازم است.
* بررسی و تأیید فهرست نیروی انسانی موردنیاز اجرای کار
* بررسی و تأیید فهرست ماشین‌آلات و ابزار اجرای کار
* تهیه فهرست مواد و مصالح عمده و تجهیزات طرح
* تهیه دستورالعمل‌های نگهداری مصالح و تجهیزات در انبار کارگاه و پس از نصب
* بررسی و تأیید فهرست قطعات یدکی و مواد موردنیاز دوره بهره‌برداری با تعیین دوره زمانی مربوط
* پیگیری تهیه دستورالعمل نگهداری و راهبری تجهیزات از سوی تأمین‌کنندگان آن‌ها، تنظیم و تأیید کفایت این مدارک
* تجدیدنظر احتمالی در نقشه‌ها و مشخصات فنی باتوجه‌به ضرورت‌های اجرایی، تهیه نقشه‌ها و مدارک اصلاحی در جهت تطبیق با یافته‌ها و شرایط جدید و تأمین نیازهای برنامه زمانی
* تهیه نقشه‌های تکمیلی تفصیلی و نقشه جزئیات اجرایی برای اجرای کامل کار تاحدی‌که هیچ‌گونه تنگنا و مشکلی که ناشی از نقص نقشه یا دستور کار باشد، در بهره‌برداری به وجود نیاید ضمن هماهنگی با عوامل نظارت کارگاهی.

ج – خدمات ارجاع کار
* ارجاع خدمات جنبی موردنیاز طرح در دوره ساخت مانند نقشه‌برداری، زمین‌شناسی، ژئوتکنیک و مقاومت مصالح و ژئوفیزیک شامل تعیین فرایند انتخاب واحد خدمات مشاوره، گرفتن تأیید کارفرما در مورد روش پیشنهادی و انجام امور ارجاع کار ازجمله موارد زیر در صورت نیاز کارفرما و با حق‌الزحمه جداگانه صرفاً برای این بند:
 – تعیین موضوع و محدوده خدمات و تهیه شرح خدمات، شرایط خصوصی و مشخصات فنی خصوصی درصورتی‌که مدارک همسان برای آن‌ها منتشر نشده باشد.
 – تهیه فهرست اسامی واحدهای دارای صلاحیت برای انجام خدمات از فهرست اسامی که به‌وسیله معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور منتشر شده است، بررسی و رتبه و ظرفیت کاری آن‌ها و اخذ تأیید کارفرما
 – انتخاب مناسب‌ترین واحد دارای صلاحیت برای انجام هر یک از خدمات جنبی و پیشنهاد شرکت منتخب به کارفرما همراه با گزارش توجیهی به‌منظور تأیید کارفرما و یا در صورت لزوم انعکاس به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، طبق آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به واحدهای خدمات مشاوره، انتخاب مشاور توسط کمیته انتخاب مشاور
 – تنظیم اسناد و مدارک قرارداد (شرایط عمومی، شرح خدمات و حق‌الزحمه) همکاری با کارفرما برای اخذ مجوز انعقاد قرارداد در مواردی که از مدارک ناهمسان غیر تیپ استفاده می‌شود، همکاری با کارفرما برای مبادله قرارداد با واحد انجام‌دهنده خدمات جنبی 
 * ارجاع کارهای اجرایی (کارهای پیمانکاری و خرید تجهیزات) تعیین فرایند انتخاب پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات و گرفتن تأیید کارفرما در مورد شیوه پیشنهادی و انجام امور ارجاع کار باتوجه‌به قانون مناقصات و قوانین مرتبط ازجمله موارد زیر:
 – تهیه فهرست پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات دارای صلاحیت با رعایت آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار و اخذ تأیید کارفرما
 – ارسال دعوت‌نامه شرکت در مناقصه یا استعلام یا درج آگهی در جراید برای مناقصه‌گذاری
 – تحویل اسناد مناقصه یا استعلام به دعوت‌شدگان و یا پاسخگویی به سؤالات آن‌ها
 – همکاری با کارفرما در برگزاری جلسه کمیسیون مناقصه، اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و همکاری با کارفرما در تعیین برنده مناقصه و تنظیم صورت‌جلسه مناقصه
 – تنظیم اسناد و مدارک پیمان و همکاری با کارفرما در مبادله قرارداد با پیمانکار یا فروشنده انتخاب شده
 * خدمات ارجاع کار و نظارت بر عملیات ساخت کارخانه‌ای

د – خدمات هماهنگی، اجرایی، تحویل موقت
 * تحویل کارگاه به پیمانکاران با همکاری کارفرما و با حضور عوامل نظارت کارگاهی
 * بررسی و تأیید طرح جانمایی تجهیز کارگاه پیمانکاران باتوجه‌به طرح کلی تجهیز کارگاه و گزارش مقدماتی عوامل نظارت کارگاهی
 * بررسی و تأیید روش‌های اجرایی پیشنهادی پیمانکاران باتوجه‌به گزارش مقدماتی عوامل نظارت کارگاهی
 * بررسی و تأیید سازمان اجرایی پیمانکاران در انطباق با سازمان پیشنهادشده در قراردادهای مربوط باتوجه‌به اظهارنظر مقدماتی عوامل نظارت کارگاهی
 * ایجاد هماهنگی بین عملیات طرح با طرح‌های دیگر که دارای ارتباط و تأثیر متقابل با طرح هستند
 * برنامه‌ریزی جلسات هماهنگی با دستگاه نظارت، کارفرما و پیمانکاران و سایر عوامل درگیر در طرح و تشکیل این جلسات به‌صورت منظم، رسیدگی به مسائل و موانع اجرای کار، ثبت و صورت‌جلسه تصمیمات و پیگیری انجام آن‌ها باتوجه‌به گزارش مقدماتی عوامل نظارت کارگاهی
 * بررسی و یافتن موانع اجرای کار، ارائه راه‌حل پیگیری برای رفع آن‌ها
 * تأیید صلاحیت عوامل پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات جزء
 * تأیید صلاحیت عوامل کلیدی پیمانکاران مانند رئیس کارگاه و سرپرستان عملیات
 * کنترل صلاحیت و مهارت فنی شاغلین کارهای حساس مانند جوشکاری
 * ابلاغ دستورالعمل‌های ایمنی، بازدیدهای دوره‌ای در مورد رعایت دستورالعمل‌های حفاظت فنی و ایمنی و بهداشتی از سوی پیمانکاران و ارائه راه‌حل‌های مناسب باتوجه‌به گزارش مقدماتی عوامل نظارت کارگاهی

* ابلاغ دستورالعمل در مورد حفاظت کارگاه در مقابل عوامل جوی و حوادث طبیعی از سوی پیمانکاران
* کنترل دوره‌ای و منظم نیروی انسانی و ماشین‌آلات اجرای کار و حصول اطمینان از تناسب آن با بار کاری و برنامه تأمین آن‌ها باتوجه‌به گزارش‌های عوامل نظارت کارگاهی
* کنترل و پیگیری فعالیت‌های تدارک مصالح، تجهیزات و ماشین‌آلات اجرای کار از سوی پیمانکاران بر طبق برنامه باتوجه‌به گزارش عوامل نظارت کارگاهی
* کنترل ورود و خروج مواد، مصالح، تجهیزات و ماشین‌آلات و تنظیم صورت‌جلسه مربوط باتوجه‌به گزارش‌های عوامل نظارت کارگاهی
* بررسی و تأیید درخواست پیمانکار درزمینهٔ آماده بودن کار برای تحویل موقت، بازدید و کنترل کارهای اجراشده، تأیید آماده بودن کار برای تحویل موقت و بهره‌برداری یا اعلام عدم آمادگی برای بهره‌برداری، همراه با فهرست نواقصی که مانع بهره‌برداری است و اعلام آن‌ها به کارفرما باتوجه‌به گزارش‌های عوامل نظارت کارگاهی
* تنظیم برنامه تحویل موقت و تهیه فهرست آزمایش‌ها با هماهنگی کارفرما
* شرکت در هیئت تحویل موقت، دستور انجام آزمایش‌ها با نظر هیئت یادشده و بررسی نتایج آن‌ها، صورت‌جلسه تحویل موقت و فهرست نواقص با همکاری عوامل نظارت کارگاهی
* هدایت و کنترل نظارت بر عملیات رفع نواقص، شرکت در کمیسیون بررسی رفع نقص و تنظیم صورت‌جلسه رفع نقص با همکاری عوامل نظارت کارگاهی
* بررسی و اظهارنظر درباره جمع‌آوری تأسیسات و ساختمان‌های موقت و خارج نمودن مصالح و تجهیزات اضافی و پاک‌سازی کارگاه و یا ابقای آن با پیشنهاد لازم
* تحویل و تأیید اسناد و مدارک طرح به کارفرما مانند نقشه‌هایی چون ساخت، دستورالعمل‌های راهبری و نگهداری
* تهیه و تنظیم شناسنامه طرح شامل مشخصات اصلی طرح و اهداف آن، نتایج حاصله از اجرای طرح در مقایسه با هدف‌های پیش‌بینی‌شده، تغییرات انجام‌شده حین اجرا ازنظر نقشه، مشخصات، زمان و هزینه و علل اعمال آن‌ها، نکات مثبت و منفی روش طراحی، نکات مثبت و منفی روش اجرا، انعکاس روش‌های جدیدی که در اجرا بکار گرفته شده است، معرفی قراردادهای طرح و اعلام نظر در مورد عملکرد پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات، نکات مثبت و منفی روش‌های بهره‌برداری در دوره تضمین، اشکالات به وجود آمده در بهره‌برداری ناشی از طراحی یا اجرا و رویدادهای ویژه دوره ساخت مانند سیل‌های استثنایی، مستندسازی، تکمیل و تحویل آن در بسته نرم‌افزاری درصورتی‌که مشاور، خدمات مهندسی و طراحی طرح را نیز انجام داده باشد.          

ه – خدمات کنترل کیفیت
خدمات این قسمت شامل کنترل کیفیت مواد، مصالح، تجهیزات و اجرای کار است:
 * انجام بازرسی دوره‌ای و تطبیق کارهای اجرایی با نقشه‌ها و مشخصات فنی و استانداردها و دستور کارها و تأیید صحت اجرای آن‌ها قبل از پوشیده شدن یا اجرای مراحل بعدی ضمن هماهنگی کامل با عوامل نظارت کارگاهی و ارائه راهکارهای مناسب و اصلاحی برای مشکلات احتمالی
 * بررسی و تأیید کنترل نقشه‌ها، محورها و ترازهای پیاده شده روی زمین و تأیید انطباق آن‌ها با نقشه‌ها قبل از شروع عملیات هر قسمت و کنترل عملیات نقشه‌برداری در مراحل مختلف اجرای کار ضمن هماهنگی کامل با عوامل نظارت کارگاهی
 * هماهنگی برای کنترل بر نگهداری نقاط نشانه و مبدأ به‌وسیله پیمانکار
 * اندازه‌گیری تغییر شکل‌ها و جابه‌جایی‌ها و کنترل رو اداری‌های مجاز
 * نظارت دوره‌ای بر نحوه نگهداری و انبارداری مواد و مصالح و تجهیزات در کارگاه و جابه‌جایی آن‌ها
 * تهیه برنامه و دستور انجام آزمایش‌ها و کنترل و تأیید تنوع آزمایش‌های مصالح و تجهیزات و کارهای انجام‌شده با تعیین نوع آزمایش و محل آن‌ها
 * کنترل و تأیید فرایند انجام آزمایش‌ها، نتایج آن‌ها و ابلاغ دستور کار به پیمانکار برای اصلاح مصالح و تجهیزات یا کارهای معیوب
 * کنترل مصالح و تجهیزات هنگام ورود به کارگاه جهت حصول اطمینان از تطبیق کمی و کیفی آن‌ها با مشخصات فنی و استانداردها و تنظیم صورت‌جلسه ورود مصالح و تجهیزات فنی ضمن هماهنگی کامل با عوامل نظارت کارگاهی
 * دستور اصلاح کارهای معیوب و پیگیری و رفع آن‌ها
 * تأیید مشخصات مصالح و تجهیزاتی که باید در کار مصرف شود ازنظر انطباق با مشخصات فنی و نقشه‌های اجرایی قبل از سفارش خرید و پیش از مصرف
 * نظارت بر تحویل مصالح و تجهیزات تحویلی کارفرما به پیمانکاران و بررسی و اعلام نظر انطباق با مشخصات فنی و نقشه‌های اجرایی قبل از سفارش خرید و پیش از مصرف
 * تهیه دستورالعمل در مورد نظارت بر نحوه نگهداری و مراقبت از کارهای اجراشده
 * رسیدگی، اعلام نظر و تأیید نقشه‌های کارگاهی تهیه‌شده به‌وسیله پیمانکاران
 * بررسی و اعلام نظر و تأیید نقشه‌های چون ساخت که به‌وسیله پیمانکاران تهیه می‌شود.

و- خدمات برآورد، کنترل پرداخت‌ها و هزینه‌ها، امور حقوقی قراردادها
 * بازبینی و بهنگام کردن اسناد مالی و حقوقی قراردادها ازجمله برآورد هزینه خدمات و عملیات اجرایی و دیگر نیازهای دوره اجرا به‌منظور ارجاع کارها و خدمات و عقد قراردادهای مربوط
 * بررسی و اظهارنظر نسبت به بودجه و اعتبار پیش‌بینی‌شده طرح به‌منظور اصلاح برنامه مالی طرح
 * تأیید پرداخت اقساط پیش‌پرداخت‌ها
 * ارائه دستورالعمل و فرم‌های همسان و مناسب در مورد هماهنگی اندازه‌گیری کارهای انجام‌شده و مصالح پای‌کار و همچنین کنترل و تأیید صورت‌وضعیت‌ها و پرداخت‌های پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات و سایر عوامل طرح به‌منظور پرداخت از سوی کارفرما بر اساس گزارش‌های عوامل نظارت کارگاهی
 * کنترل تغییر مقادیر کارها و مبالغ اضافی یا نقایص پیمان‌ها
 * تعیین مبلغ باقیمانده کارها در انتهای هرسال و در مواقعی که موردنیاز کارفرما باشد
 * تطبیق تصمیم‌های کارفرما با اسناد و مدارک پیمان مربوط و ابلاغ آن‌ها برای اجرا
 * بررسی و تأیید قیمت‌های جدید
 * رسیدگی به تأخیر قراردادها و اعلام نظر در مورد مجاز یا غیرمجاز بودن آن
 * پیگیری برقراری انواع پوشش‌های بیمه‌ای لازم و رسیدگی مسائل بیمه در صورت بروز خسارت
 * تحلیل و بررسی مسائل قراردادی و اعلام نظر در مورد دعاوی پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات و سایر عوامل و همکاری با کارفرما در حل‌وفصل اختلاف‌ها
 * حصول اطمینان از انجام تمامی تعهدات و خدمات قراردادها
 * رسیدگی به‌صورت حساب‌های قطعی پیمانکاران، فروشندگان تجهیزات و سایر عوامل
 * بررسی و اعلام نظر در مورد استرداد تضمین‌های پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات و سایر عوامل بر اساس قراردادهای آن‌ها

ز – خدمات مربوط به دوره بهره‌برداری آزمایشی (دوره تضمین) و تحویل قطعی 
 * بازرسی و نظارت دوره‌ای بر عملکرد طرح در دوره بهره‌برداری آزمایشی (دوره تضمین) دستور انجام آزمایش‌ها در صورت لزوم و بررسی نتایج آن‌ها
 * بررسی و تحلیل اندازه‌گیری تغییر شکل‌ها و کنترل رو اداری‌های مجاز
 * کنترل نظارت بر انجام وظایف پیمانکاران و سایر عوامل درگیر در طرح در دوره تضمین
 * رسیدگی به نواقص و معایب در دوره تضمین، تهیه فهرست آن‌ها و پیگیری و نظارت بر رفع آن‌ها به‌وسیله عوامل مربوط
 * همکاری با کارفرما و بهره‌بردار برای اجرای صحیح روش‌ها و دستورالعمل‌های بهره‌برداری
 * حصول اطمینان از رفع معایب و تأیید آمادگی کار برای تحویل قطعی در پایان دوره تضمین
 * شرکت در هیئت تحویل قطعی و تنظیم صورت‌جلسه تحویل قطعی