نظارت

  • نظارت عالیه
  • نظارت کارگاهی

رئوس شرح خدمات نظارت عالیه قابل ارائه در پروژه‌های ساختمانی و شهری به شرح ذیل می‌باشد:

 

 الف – خدمات برنامه ريزي، تعيين روش اجراي كار، كنترل پيشرفت كار

* بررسي كارگاهي برنامه تفصيلی پيمانكاران در چارچوب برنامه زماني كلي و ارائه گزارش به دستگاه نظارت عاليه
* بررسي كارگاهي برنامه تأمين نيروي انساني و ماشين آلات
* بررسي كارگاهي و مقايسه عمليات انجام شده با برنامه زماني، تحليل مقدماتي علل انحراف از برنامه زماني و ارائه راه‌حل‌هاي مقدماتي براي جبران آن ها و ارسال گزارش پيشرفت كار ماهانه مربوطه براي دستگاه نظارت عاليه

ب – خدمات مهندسي

* تنظيم فرم ها و مدارك مربوط به آزمايش ها، بازديد كار و تنظيم گواهي تكميل كار در مراحل مختلف، تكميل و رسيدگي اوليه صورت كاركردها و تنظيم دستور كار
* استفاده و نگهداري مدارك فني مانند استانداردهايي كه براي كنترل كيفيت كارها در كارگاه لازم مي باشد.
* نظارت كارگاهي بر نحوه اجراي دستورالعمل هاي نگهداري مصالح و تجهيزات در انبار كارگاه يا پس از نصب
* بررسي كارگاهي و ارائه گزارش مقدماتي در مورد كمبود يا نقص احتمالي نقشه ها يا دستور كارهايي كه سبب تأخير در اجراي عمليات مي گردد.

ج – خدمات ارجاع كار

 

د- خدمات هماهنگي، اجرايي، تحويل موقت

* همكاري در تحويل كارگاه به پيمانكاران با همكاري كارفرما
* بررسي كارگاهي و ارائه گزارش مقدماتي در مورد طرح جانمايي تجهيز كارگاه پيمانكاران با توجه به طرح كلي تجهيز كارگاه به دستگاه نظارت عاليه
* بررسي كارگاهي و ارائه گزارش مقدماتي در مورد روش هاي اجرايي پيشنهادي پيمانكاران به دستگاه نظارت عاليه
* بررسي كارگاهي و ارائه گزارش در مورد سازمان اجرايي پيمانكاران در انطباق با سازمان پيشنهاد شده در قراردادهاي مربوط، به دستگاه نظارت عاليه
* حضور و فعاليت در جلسات هماهنگي با كارفرما و پيمانكاران و ساير عوامل درگير در طرح و به صورت منظم، رسيدگي كارگاهي به مسائل و موانع اجراي كار
* بررسي كارگاهي موانع اجراي كار و ارائه گزارش راه حل هاي پيشنهادي به دستگاه نظارت عاليه
* بررسي نحوه عملكرد و پايش عوامل كليدي پيمانكاران مانند رئيس كارگاه، معاونان كارگاه، مسوولان فني و اجرايي و كنترل پروژه، مسوولان ماشين آلات، تجهيزات، تداركات و امور مالي و ارائه گزارش به نظارت عاليه.
* پايش عملكرد شاغلين كارهاي حساس مانند نظارت مستمر كارگاهي بر نحوه جوشكاري و ارائه گزارش
* نظارت مستمر كارگاهي بر نحوه رعايت دستورالعمل هاي حفاظت فني و ايمني و بهداشتي از سوي پيمانكاران و ارائه گزارش هاي مقدماتي به دستگاه نظارت عاليه
* نظارت بر نحوه حفاظت كارگاه در مقابل عوامل جوي و حوادث طبيعي از سوي پيمانكاران و ارائه گزارش مقدماتي به دستگاه نظارت عاليه
* نظارت كارگاهي مستمر و منظم نيروي انساني و ماشين آلات اجراي كار پيمانكاران و حصول اطمينان از تناسب آن با بار كاري و برنامه تأمين آن ها و ارائه گزارش مقدماتي به دستگاه نظارت عاليه
* نظارت كارگاهي بر فعاليت هاي تدارك مصالح، تجهيزات و ماشي نآلات اجراي كار از سوي پيمانكاران طبق برنامه و ارائه گزارش مقدماتي به دستگاه نظارت عاليه
* نظارت كارگاهي و كنترل ورود و خروج مواد، مصالح، تجهيزات و ماشين آلات پيمانكاران و همكاري با دستگاه نظارت عاليه در تنظيم صورتجلسات مربوطه
* رسيدگي كارگاهي به درخواست پيمانكار در زمينه آماده بودن كار براي تحويل موقت، بازديد كارگاهي و كنترل كارهاي اجرا شده و ارائه گزارش مقدماتي در مورد امكان بهره برداري يا اعلام عدم آمادگي براي بهره برداري، همراه با فهرست توافقي
كه مانع بهره برداري است به دستگاه نظارت عاليه
* حضور در هيأت تحويل موقت
* نظارت كارگاهي بر عمليات رفع نقص، شركت در كميسيون بررسي رفع نقص و همكاري در تهيه صورتجلسه رفع نقص
* نظارت كارگاهي پيگيري جمع آوري تأسيسات و ساختمان هاي موقت و خارج نمودن مصالح و تجهيزات اضافي و پاكسازي كارگاه
* بررسي اوليه نقشه هاي چون ساخت و تحويل آن ها به نظارت عاليه تشكيل و حضور در جلسات توجيهي براي تبيين ابعاد مختلف پروژه، شيوه هاي ارتباط گردش كار و مكاتبات

ه – خدمات كنترل كيفيت

خدمات اين قسمت شامل كنترل كيفيت مواد، مصالح، تجهيزات و اجراي كار مي باشد :
* نظارت مستمر كارگاهي و تطبيق كارهاي اجرايي با نقشه ها و مشخصات فني و استانداردها و دستور كارها و تاييد صحت اجراي آن ها قبل از پوشيده شدن يا اجراي مراحل بعدي و تهيه گزارش ها و ارسال آن به دستگاه نظارت عاليه
* كنترل كارگاهي نقشه ها، محورها و ترازهاي پياده شده روي زمين و تاييد انطباق آن ها با نقشه ها قبل از شروع عمليات هر قسمت و كنترل عمليات نقشه برداري در مراحل مختلف اجراي كار
* نظارت كارگاهي بر نگهداري نقاط نشانه و مبدأ به وسيله پيمانكار
* اندازه گيري تغيير شكل ها و جابجايي ها و كنترل رواداري هاي مجاز
-5 نظارت كارگاهي بر نحوه نگهداري و انبارداري مواد و مصالح و تجهيزات در كارگاه و جابجايي آن ها
* دستور انجام نظارت كارگاهي بر نمونه گيري هاي لازم آزمايش هاي مصالح و تجهيزات و كارهاي انجام شده كه نوع آزمايش و محل آ نها طبق برنامه يا به صورت موردي توسط دستگاه نظارت عاليه تعيين گرديده است.
* نظارت بر فرايند انجام آزماي شها، كنترل نتايج آن ها و گزارش به نظارت عاليه
* نظارت كارگاهي بر مصالح و تجهيزات هنگام ورود به كارگاه و حصول اطمينان از تطبيق كمي و كيفي آن ها با مشخصات فني و استانداردها و تنظيم صورت جلسه ورود مصالح و تجهيزات
* نظارت كارگاهي بر اصلاح كارهاي معيوب و پيگيري رفع آن ها مطابق دستور كارهاي ابلاغي دستگاه نظارت عاليه
* تاييد كارگاهي مشخصات مصالح و تجهيزات قبل از اجرا به كارگاه و اجرا از نظر انطباق با مشخصات فني و نقشه هاي اجرايي
* نظارت كارگاهي بر تحويل مصالح و تجهيزات تحويلي كارفرما به پيمانكاران و بررسي و اعلام نظر در مورد گزارش پيمانكار نسبت به اقلام صدمه ديده و كسري
* نظارت كارگاهي بر نحوه نگهداري و مراقبت از كارهاي اجرا شده
* اظهارنظر در مورد نقشه هاي كارگاهي تهيه شده به وسيله پيمانكاران و ارسال گزارش مربوطه به دستگاه نظارت عاليه
* نظارت بر تهيه نقشه هاي چون ساخت كه به وسيله پيمانكاران تهيه مي شود و تاييد آن

و- خدمات برآورد، كنترل پرداخت ها و هزينه ها، امور حقوقي قراردادها

* اظهار نظر در مورد پرداخت اقساط پيش پرداخت ها به دستگاه نظارت عاليه
* اندازه گيري كارهاي انجام شده و مصالح پاي كار، كنترل و اظهارنظر در مورد صورت وضعيت ها و پرداخت هاي پيمانكاران و فروشندگان تجهيزات و ساير عوامل طرح و ارسال گزارش براي دستگاه نظارت عاليه
* بررسي كارگاهي تغيير مقادير كارها و اظهارنظر در مورد مبالغ اضافي يا نقايص پيمان ها
* رسيدگي كارگاهي به تأخيرات پيمانكاران و اعلام نظر مقدماتي در مورد مجاز و نيز غير مجاز بودن آن به دستگاه نظارت عاليه
* اظهار نظر در مورد دعاوي پيمانكاران و فروشندگان تجهيزات و ساير عوامل و همكاري با نظارت عاليه در حل و فصل اختلاف ها
* تنظيم صورتجلسه و گزارش انجام تمامي تعهدات و خدمات پيمانكاران

ز- خدمات مربوط به دوره و دستورالعمل هاي بهره برداري و تحويل قطعي

* نظارت كارگاهي بر عملكرد طرح و دستورالعملهاي بهره برداري
* نظارت كارگاهي بر انجام آزمايشها
* اندازه گيري تغيير شكل ها و كنترل روادار يهاي مجاز
* نظارت كارگاهي بر انجام وظايف پيمانكاران و ساير عوامل درگير در طرح در دوره تضمين
* نظارت بر رفع نواقص و معايب در دوره تضمين، تهيه فهرست آن ها و پيگير ي بر رفع آن ها به وسيله عوامل مربوط
* اظهارنظر مربوط به رفع معايب و آمادگي كار براي تحويل قطعي در پايان دوره تضمين
* شركت در هيأت تحويل قطعي و تنظيم صورتجلسه تحويل قطعي با همكاري دستگاه نظارت عاليه

رئوس شرح خدمات نظارت کارگاهی بر پروژه های ساختمانی و شهری به شرح ذیل می باشد:

الف – خدمات برنامه ريزي، تعيين روش اجراي كار، كنترل پيشرفت كار
* بازبيني و اظهارنظر در مورد تكنولوژي اجراي كار كه در مرحله طراحي تفصيلي و اجرايي انتخاب شده است.
* بازبيني و اظهار نظر در مورد نحوه تفكيك طرح به پرو ژه ها و فعاليت هاي مختلف از نظر واگذاري به عوامل اجرايي (واحدهاي خدمات مشاوره بر اين كارهاي جنبي و تكميلي، پيمانكاران و فروشندگان تجهيزات ) كه در مرحله طراحي تفصيلي و اجرايي انجام شده است.
* تعيين فصل مشترك بين خدمات تفكيك شده قابل واگذاري به واحدهاي خدمات مشاوره براي كارهاي جنبي و تكميلي، پيمانكاران و فروشندگان تجهيزات و تعيين مسئوليت هر يك.
* بازبيني و اظهارنظر نسبت به برنامه زماني كلي اجراي طرح كه در مرحله طراحي تفصيلي و اجرايي تهيه شده است.
* پيگيري براي ايجاد سيستم برنامه ريزي و كنترل پروژه توسط پيمانكاران و فروشندگان تجهيزات و نظارت بر اجراي آن.
*  بررسي و تاييد برنامه زماني تفصيلي واحدهاي خدمات مشاوره، پيمانكاران و فروشندگان تجهيزات و ساير عوامل درگير در طرح و ايجاد هماهنگي بين برنامه هاي آن ها در چارچوب برنامه زماني كلي با توجه به گزارش مقدماتي عوامل نظارت كارگاهي
* بررسي و تاييد برنامه تأمين نيروي انساني و ماشين آلات پيمانكاران
*  بررسي گزارش پيشرفت كار ماهانه با جمع بندي گزارش هاي واحدهاي خدمات مشاوره، دستگاه نظارت، پيمانكاران و فروشندگان تجهيزات، مقايسه عمليات انجام شده با برنامه زماني، تحليل علل انحراف از برنامه زماني، ارائه راه حل براي جبران آن ها و انعكاس در برنامه تجديد نظر با توجه به گزارش مقدماتي عوامل نظارت كارگاهي
* تجديد نظر و بهنگام كردن برنامه زماني كلي با توجه به پيشرفت كار و براساس گزارش ها و تحليل هاي دريافتي با توجه به گزارش مقدماتي عوامل نظارت كارگاهي

ب – خدمات مهندسي
* بازبيني طراحي در صورت لزوم و پيشنهاد تغييرات
* تعيين روش نظارت و تعيين مراحل بازديد كار
* تهيه فرم ها و مدارك مربوط به آزمايش ها، بازديدهاي دوره اي كار و صدور گواهي تكميل كار در مراحل مختلف، صورت كاركردها و دستور كار
* تهيه فهرست آزمايش هاي كارگاهي
* تهيه فهرست وسايل آزمايشگاهي و ابزار خاص
* تدارك، تنظيم مدارك فني مانند استانداردهايي كه براي كنترل كيفيت كارها در كارگاه لازم می يباشد.
* بررسي و تاييد فهرست نيروي انساني مورد نياز اجراي كار
* بررسي و تاييد فهرست ماشين آلات و ابزار اجراي كار
* تهيه فهرست مواد و مصالح عمده و تجهيزات طرح
* تهيه دستورالعمل هاي نگهداري مصالح و تجهيزات در انبار كارگاه و پس از نصب
* بررسي و تاييد فهرست قطعات يدكي و مواد مورد نياز دوره بهره برداري با تعيين دوره زماني مربوط
* پيگيري تهيه دستورالعمل نگهداري و راهبري تجهيزات از سوي تأمين كنندگان آن ها، تنظيم و تاييد كفايت اين مدارك
* تجديد نظر احتمالي در نقشه ها و مشخصات فني با توجه به ضرورت هاي اجرايي، تهيه نقشه ها و مدارك اصلاحي در جهت تطبيق با يافته ها و شرايط جديد و تأمين نيازهاي برنامه زماني
* تهيه نقشه هاي تكميلي تفصيلي و نقشه جزئيات اجرايي براي اجراي كامل كار تا حدي كه هيچگونه تنگنا و مشكلي كه ناشي از نقص نقشه يا دستور كار باشد، در بهره برداري به وجود نيايد ضمن هماهنگي با عوامل نظارت كارگاهي.

ج – خدمات ارجاع كار
* ارجاع خدمات جنبي مورد نياز طرح در دوره ساخت مانند نقشه برداري، زمين شناسي، ژئوتكنيك و مقاومت مصالح و ژئوفيزيك شامل تعيين فرآيند انتخاب واحد خدمات مشاوره، گرفتن تاييد كارفرما در مورد روش پيشنهادي و انجام امور ارجاع كار از جمله موارد زير در صورت نياز كارفرما و با (حق الزحمه جداگانه (صرفاً براي اين بند:
   – تعيين موضوع و محدوده خدمات و تهيه شرح خدمات، شرايط خصوصي و مشخصات فني خصوصي در صورتي كه مدارك همسان براي آن ها منتشر نشده باشد.
   – تهيه فهرست اسامي واحدهاي داراي صلاحيت براي انجام خدمات از فهرست اسامي كه به وسيله معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور منتشر شده است، بررسي و رتبه و ظرفيت كاري آن ها و اخذ تاييد كارفرما
   – انتخاب مناسب ترين واحد داراي صلاحيت براي انجام هر يك از خدمات جنبي و پيشنهاد شركت منتخب به كارفرما همراه با گزارش توجيهي به منظور تاييد كارفرما و يا در صورت لزوم انعكاس به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ، طبق آيين نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به واحدهاي خدمات مشاوره، انتخاب مشاور توسط كميته انتخاب مشاور
   – تنظيم اسناد و مدارك قرارداد (شرايط عمومي، شرح خدمات و حق الزحمه )همكاري با كارفرما براي اخذ مجوز انعقاد قرارداد در مواردي كه از مدارك ناهمسان) غير تيپ  استفاده مي شود، همكاري با كارفرما براي مبادله قرارداد با واحد انجام دهنده خدمات جنبي 
 * ارجاع كارهاي اجرايي (كارهاي پيمانكاري و خريد تجهيزات) تعيين فرآيند انتخاب پيمانكاران و فروشندگان تجهيزات و گرفتن تاييد كارفرما در مورد شيوه پيشنهادي و انجام امور ارجاع كار با توجه به قانون مناقصات و قوانين مرتبط از جمله موارد زير :
   –  تهيه فهرست پيمانكاران و فروشندگان تجهيزات داراي صلاحيت با رعايت آيين نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار و اخذ تاييد كارفرما
   – ارسال دعوتنامه شركت در مناقصه يا استعلام يا درج آگهي در جرايد براي مناقصه گذاري
   – تحويل اسناد مناقصه يا استعلام به دعوت شدگان و يا پاسخگويي به سؤالات آن ها
    – همكاري با كارفرما در برگزاري جلسه كميسيون مناقصه، اظهارنظر نسبت به پيشنهادها و همكاري با كارفرما در تعيين برنده مناقصه و تنظيم صورتجلسه مناقصه
     – تنظيم اسناد و مدارك پيمان و همكاري با كارفرما در مبادله قرارداد با پيمانكار يا فروشنده انتخاب شده
 * خدمات ارجاع كار و نظارت بر عمليات ساخت كارخانه اي

د – خدمات هماهنگي، اجرايي، تحويل موقت
 * تحويل كارگاه به پيمانكاران با همكاري كارفرما و با حضور عوامل نظارت كارگاهي
 * بررسي و تاييد طرح جانمايي تجهيز كارگاه پيمانكاران با توجه به طرح كلي تجهيز كارگاه و گزارش مقدماتي عوامل نظارت كارگاهي
 * بررسي و تاييد روش هاي اجرايي پيشنهادي پيمانكاران با توجه به گزارش مقدماتي عوامل نظارت كارگاهي
 * بررسي و تاييد سازمان اجرايي پيمانكاران در انطباق با سازمان پيشنهاد شده در قراردادهاي مربوط با توجه به اظهارنظر مقدماتي عوامل نظارت كارگاهي
 * ايجاد هماهنگي بين عمليات طرح با طرح هاي ديگر كه داراي ارتباط و تأثير متقابل با طرح هستند
 * برنامه ريزي جلسات هماهنگي با دستگاه نظارت، كارفرما و پيمانكاران و ساير عوامل درگير در طرح و تشكيل اين جلسات به صورت منظم، رسيدگي به مسائل و موانع اجراي كار، ثبت و صورتجلسه تصميمات و پيگيري انجام آن ها با توجه به گزارش مقدماتي عوامل نظارت كارگاهي
 * بررسي و يافتن موانع اجراي كار، ارائه را هحل پيگيري براي رفع آن ها
 * تاييد صلاحيت عوامل پيمانكاران و فروشندگان تجهيزات جزء
 * تاييد صلاحيت عوامل كليدي پيمانكاران مانند رييس كارگاه و سرپرستان عمليات
 *  كنترل صلاحيت و مهارت فني شاغلين كارهاي حساس مانند جوشكاري
 * ابلاغ دستورالعمل هاي ايمني، بازديدهاي دوره اي در مورد رعايت دستورالعمل هاي حفاظت فني و ايمني و بهداشتي از سوي پيمانكاران و ارائه راه حل هاي مناسب با توجه به گزارش مقدماتي عوامل نظارت كارگاهي

* ابلاغ دستورالعمل در مورد حفاظت كارگاه در مقابل عوامل جوي و حوادث طبيعي از سوي پيمانكاران
* كنترل دوره اي و منظم نيروي انساني و ماشين آلات اجراي كار و حصول اطمينان از تناسب آن با بار كاري و برنامه تأمين آن ها با توجه به گزارش هاي عوامل نظارت كارگاهي
* كنترل و پيگيري فعاليت هاي تدارك مصالح، تجهيزات و ماشين آلات اجراي كار از سوي پيمانكاران بر طبق برنامه با توجه به گزارش عوامل نظارت كارگاهي
* كنترل ورود و خروج مواد، مصالح، تجهيزات و ماشين آلات و تنظيم صورتجلسه مربوط با توجه به گزارش هاي عوامل نظارت كارگاهي
* بررسي و تاييد درخواست پيمانكار در زمينه آماده بودن كار براي تحويل موقت، بازديد و كنترل كارهاي اجرا شده، تاييد آماده بودن كار براي تحويل موقت و بهره برداري يا اعلام عدم آمادگي براي بهره برداري، همراه با فهرست نواقصي كه مانع بهره برداري است و اعلام آن ها به كارفرما با توجه به گزارش هاي عوامل نظارت كارگاهي
* تنظيم برنامه تحويل موقت و تهيه فهرست آزمايش ها با هماهنگي كارفرما
* شركت در هيأت تحويل موقت، دستور انجام آزمايش ها با نظر هيأت ياد شده و بررسي نتايج آن ها، صورتجلسه تحويل موقت و فهرست نواقص با همكاري عوامل نظارت كارگاهي
* هدايت و كنترل نظارت بر عمليات رفع نواقص، شركت در كميسيون بررسي رفع نقص و تنظيم صورتجلسه رفع نقص با همكاري عوامل نظارت كارگاهي
* بررسي و اظهارنظر درباره جمع آوري تأسيسات و ساختمان هاي موقت و خارج نمودن مصالح و تجهيزات اضافي و پاكسازي كارگاه و يا ابقاي آن با پيشنهاد لازم
* تحويل و تاييد اسناد و مدارك طرح به كارفرما مانند نقشه هايي چون ساخت، دستورالعمل هاي راهبري و نگهداري
* تهيه و تنظيم شناسنامه طرح شامل مشخصات اصلي طرح و اهد اف آن، نتايج حاصله از اجراي طرح در مقايسه با هدف هاي پيش بيني شده، تغييرات انجام شده حين اجرا از نظر نقشه، مشخصات، زمان و هزينه و علل اعمال آن ها، نكات مثبت و منفي روش طراحي، نكات مثبت و منفي روش اجرا، انعكاس روش هاي جديدي كه در اجرا بكار گرفته شده است، معرفي قراردادهاي طرح و اعلام نظر در مورد عملكرد پيمانكاران و فروشندگان تجهيزات، نكات مثبت و منفي روش هاي بهره برداري در دوره تضمين، اشكالات به وجود آمده در بهره برداري ناشي از طراحي ي ا اجرا و رويدادهاي ويژه دوره ساخت مانند سيل هاي استثنايي، مستندسازي، تكميل و تحويل آن در بسته نرم افزاري در صورتي كه مشاور، خدمات مهندسي و طراحي طرح را نيز انجام داده باشد.          

ه – خدمات كنترل كيفيت
خدمات اين قسمت شامل كنترل كيفيت مواد، مصالح، تجهيزات و اجراي كار مي باشد :
 * انجام بازرسي دوره اي و تطبيق كارهاي اجرايي با نقشه ها و مشخصات فني و استانداردها و دستور كارها و تاييد صحت اجراي آن ها قبل از پوشيده شدن يا اجراي مراحل بعدي ضمن هماهنگي كامل با عوامل نظارت كارگاهي و ارائه راهكارهاي مناسب و اصلاحي براي مشكلات احتمالي
 * بررسي و تاييد كنترل نقشه ها، محورها و ترازهاي پياده شده روي زمين و تاييد انطباق آن ها با نقشه ها قبل از شروع عمليات هر قسمت و كنترل عمليات نقشه برداري در مراحل مختلف اجراي كار ضمن هماهنگي كامل با عوامل نظارت كارگاهي
 * هماهنگي براي كنترل بر نگهداري نقاط نشانه و مبدأ به وسيله پيمانكار
 * اندازه گيري تغيير شكل ها و جابجايي ها و كنترل رواداري هاي مجاز
 * نظارت دوره اي بر نحوه نگهداري و انبارداري مواد و مصالح و تجهيزات در كارگاه و جابجايي آنها
 * تهيه برنامه و دستور انجام آزمايش ها و كنترل و تاييد تنوع آزمايش هاي مصالح و تجهيزات و كارهاي انجام شده با تعيين نوع آزمايش و محل آن ها
 * كنترل و تاييد فرآيند انجام آزمايش ها، نتايج آن ها و ابلاغ دستور كار به پيمانكار براي اصلاح مصالح و تجهيزات يا كارهاي معيوب
 * كنترل مصالح و تجهيزات هنگام ورود به كارگاه جهت حصول اطمينان از تطبيق كمي و كيفي ا نها با مشخصات فني و استانداردها و تنظيم صورتجلسه ورود مصالح و تجهيزات فني ضمن هماهنگي كامل با عوامل نظارت كارگاهي
 * دستور اصلاح كارهاي معيوب و پيگيري و رفع آن ها
 * تاييد مشخصات مصالح و تجهيزاتي كه بايد در كار مصرف شود از نظر انطباق با مشخصات فني و نقشه هاي اجرايي قبل از سفارش خريد و پيش از مصرف
 * نظارت بر تحويل مصالح و تجهيزات تحويلي كارفرما به پيمانكاران و بررسي و اعلام نظر انطباق با مشخصات فني و نقشه هاي اجرايي قبل از سفارش خريد و پيش از مصرف
 * تهيه دستورالعمل در مورد نظارت بر نحوه نگهداري و مراقبت از كارهاي اجرا شده
 * رسيدگي، اعلام نظر و تاييد نقشه هاي كارگاهي تهيه شده به وسيله پيمانكاران
 * بررسي و اعلام نظر و تاييد نقشه هاي چون ساخت كه به وسيله پيمانكاران تهيه مي شود.

و- خدمات برآورد، كنترل پرداخت ها و هزينه ها، امور حقوقي قراردادها
 * بازبيني و بهنگام كردن اسناد مالي و حقوقي قر اردادها از جمله برآورد هزينه خدمات و عمليات اجرايي و ديگر نيازهاي دوره اجرا به منظور ارجاع كارها و خدمات و عقد قراردادهاي مربوط
 * بررسي و اظهارنظر نسبت به بودجه و اعتبار پيش بيني شده طرح به منظور اصلاح برنامه مالي طرح
 * تاييد پرداخت اقساط پيش پرداخت ها
 * ارائه دستور العمل و فرمهاي همسان و مناسب در مورد هماهنگي اندازه گيري كارهاي انجام شده و مصالح پاي كار و همچنين كنترل و تاييد صورت وضعيت ها و پرداخت هاي پيمانكاران و فروشندگان تجهيزات و ساير عوامل طرح به منظور پرداخت از سوي كارفرما براساس گزارش هاي عوامل نظارت كارگاهي
 * كنترل تغيير مقادير كارها و مبالغ اضافي يا نقايص پيمان ها
 * تعيين مبلغ باقيمانده كارها در انتهاي هر سال و در مواقعي كه مورد نياز كارفرما باشد
 * تطبيق تصميم هاي كارفرما با اسناد و مدارك پيمان مربوط و ابلاغ آن ها براي اجرا
 * بررسي و تاييد قيمت هاي جديد
 * رسيدگي به تأخير قراردادها و اعلام نظر در مورد مجاز يا غير مجاز بودن آن
 * پيگيري برقراري انواع پوشش هاي بيمه اي لازم و رسيدگي مسائل بيمه در صورت بروز خسارت
 * تحليل و بررسي مسائل قراردادي و اعلام نظر در مورد دعاوي پيمانكاران و فروشندگان تجهيزات و ساير عوامل و همكاري با كارفرما در حل و فصل اختلاف ها
 * حصول اطمينان از انجام تمامي تعهدات و خدمات قراردادها
 * رسيدگي به صورت حساب هاي قطعي پيمانكاران، فروشندگان تجهيزات و ساير عوامل
 * بررسي و اعلام نظر در مورد استرداد تضمي ن هاي پيمانكاران و فروشندگان تجهيزات و ساير عوامل براساس قراردادهاي آن ها

ز – خدمات مربوط به دوره بهره برداري آزمايشي (دوره تضمين) و تحويل قطعي 
  * بازرسي و نظارت دور هاي بر عملكرد طرح در دوره بهره برداري آزمايشي (دوره تضمين)دستور انجام آزمايش ها (در صورت لزوم و بررسي نتايج آنها  
 * بررسي و تحليل اندازه گيري تغيير شكل ها و كنترل رواداري هاي مجاز
 * كنترل نظارت بر انجام وظايف پيمانكاران و ساير عوامل درگير در طرح در دوره تضمين
 * رسيدگي به نواقص و معايب در دوره تضمين، تهيه فهرست آن ها و پيگيري و نظارت بر رفع آن ها به وسيله عوامل مربوط
 * همكاري با كارفرما و بهره بردار براي اجراي صحيح روش ها و دستورالعمل هاي بهره برداري
 * حصول اطمينان از رفع معايب و تاييد آمادگي كار براي تحويل قطعي در پايان دوره تضمين
 * شركت در هيأت تحويل قطعي و تنظيم صورتجلسه تحويل قطعي