پژوهش معماری و شهرسازی

"خلاقیت حقیقی کل زندگی را شامل می‌گردد و به‌وسیله ابزارهایی از شهود بیان می‌شود که فراسوی منطق و آن چیزی است که زبان‌های دیگر قادر به ابراز آن هستند."

Tadao Ando

ما اعتقاد داریم مطالعه و طراحی هر پروژه معماری یک پژوهش است و ازاین‌رو با وسواس، دقت و مطالعه فراوان گزارش مطالعات مرحله اول هر پروژه تهیه و تدوین می‌گردد. باتکیه‌بر این اعتقاد امروز مهندسین مشاور نقشیاد آرشیوی بسیار غنی از مطالعات و پژوهش‌های معماری و شهرسازی را در موضوعات بسیار متنوع طراحی در اختیار دارد. به پشتوانه اطلاعات ارزشمند این آرشیو غنی، امروز می‌توانیم پروژه‌های پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه‌های معماری و شهرسازی را با استانداردهای آکادمیک عهده‌دار گردیم.

تعریف پژوهش
پژوهش، به معنای عام، بررسی یا کاوشی سخت‌کوشانه و به معنای خاص، تحقیق و تجربه‌ای جامع با هدف کشف واقعیت‌های نو و تفسیر درست این واقعیت‌ها، تجدیدنظر در نتیجه‌گیری‌ها، نظریه‌ها و قوانین پذیرفته شده در پرتو واقعیت‌های کشف شده و به‌کارگیری عملی نتیجه‌گیری‌ها، نظریه‌ها و قوانین جدید است. در معنایی دیگر، پژوهش فرایند رسیدن به راه‌حل‌های قابل‌اطمینان از طریق گردآوری، تحلیل و تفسیر داده‌ها به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده و نظام‌مند است.

اهمیت پژوهش
پژوهش یکی از اساسی‌ترین نیازها برای نیل به پیشرفت و توسعه همه‌جانبه یک کشور است و قدرت و استقلال هر کشوری بر پژوهش و تولید علم استوار است؛ بنابراین نوع و سطح فعالیت‌های پژوهشی یکی از شاخص‌های اصلی توسعه و پیشرفت محسوب می‌شود. پژوهش یکی از محورهای مهمی است که ضامن پیشرفت و توسعه پایدار در هر کشور به شمار می‌آید. اگر پژوهشی صورت نگیرد، دانش بشری افزایش نخواهد یافت و دچار سکون و رکود خواهد شد. بدون انجام پژوهش، امور آموزشی نیز از پویایی و نشاط لازم برخوردار نخواهد بود. ازاین‌رو یکی از عوامل اساسی پیشرفت در کشورهای توسعه‌یافته، توجه خاص به امر پژوهش است. اصولاً پیشرفت و توسعه، ارتباط مستقیمی با تحقیقات علمی دارد و رشد و توسعه کشورهای پیشرفته در نتیجه سرمایه‌گذاری در بخش پژوهش است. حجم وسیع پژوهش‌های علمی در کشورهای توسعه‌یافته صنعتی گویای این واقعیت است.

منطق پژوهش
پژوهش، فرایندی منطقی و معقول است که هدف آن کشف روابط بین پدیدارها است. به دلیل نظم و ترتیب حاکم بر پدیدارها و رویدادها، امکان تنظیم قوانین، اصول و نظریه‌ها در رشته‌های گوناگون فراهم شده است و این قوانین و اصول و نظریه‌ها، به نوبه خود گویای نظم و همسانی موجود در پدیده‌هاست.

کارکرد پژوهش
– پژوهش دانش نو می‌آفریند.
– پژوهش امکان کشف کاربرد تازه دانش کهن را فراهم می‌سازد.
– پژوهش به آموزش بهتر می‌انجامد، چراکه دانش نو و برنامه‌های آموزشی، مکمل یکدیگرند.
– پژوهش می‌تواند منبع درآمد باشد. پژوهشی که سرمایه‌ای برای انجام آن در نظر گرفته می‌شود یک منبع مالی است.
– پژوهش موجب حل مسئله‌ها و تضادهای جامعه می‌شود.
– پژوهش به بشر این توانایی را می‌دهد که بهتر با دنیای پیرامون خود رابطه برقرار کند و به اهدافش دست یابد.
– پژوهش موجب پیشرفت جامعه می‌شود.

جمع‌بندی
تحولات زندگی بشر در قرن بیستم نشان از گسترش روزافزون اهمیت علم و تحقیق داشت، به‌ویژه در نیمه دوم این قرن کشورهای صنعتی و درحال‌توسعه با آگاهی از نقش پژوهش در خلق فناوری و شتاب‌دهی برای توسعه، عمده توجه خود را مصروف تقویت و ارتقای بخش تحقیق نموده‌اند. از این روست که می‌توان گفت بین پیشرفت بخش تحقیق و شتاب توسعه فراگیر و پایدار در هر کشور ارتباط مستقیم برقرار است.
نقش پژوهش در توسعه همه‌جانبه پایدار چنان برجسته و انکارناپذیر است که می‌توان آن را بدون تردید نیروی محرک توسعه در همه حوزه‌ها اعم از فرهنگ، اقتصاد، سیاست و جامعه دانست. اما علی‌رغم اعتراف و اذعان نسبت به اهمیت مقوله پژوهش، این حوزه با دشواری‌های ساختاری و عملکردی فراوانی مواجه است.