کتابخانه

نمونه اسناد مناقصه پیمانکاران

شرايط عمومي مناقصه،موافقتنامه،شرايط عمومي پيمان،شرايط خصوصي پيمان، مشخصات فني، ساير مدارك الحاقي ، فهرست مقادير وقيمتها، نقشه هاي اجرايي

اطلاعات بیشتر...

نمونه اسناد ارزيابي كيفي پيمانكاران

در اين بخش ارزشيابي پيمانكاران شركت كننده در مناقصه صورت مي گيرد . كليه شركت كنندگان در مناقصه مي بايست كليه فرم هاي اطلاعاتي مربوط به ارزشيابي پيمانكاران ( مطابق پيوست ) را به دقت پر نموده و اين فرم ها را همراه ساير مدارك در پاكت هاي مهر شده حضوراً به دبيرخانه....

اطلاعات بیشتر...