کتابخانه

بررسی اقلیمی نواحی جنوبی خلیج فارس

در این گزارش پژوهشی سیمای سواحل و وضعیت اقلیمی نواحی جنوبی حاشیه خلیج فارس مورد مطالعه قرار گرفته است که به عنوان نمونه در این مبحث ارایه می شود.

اطلاعات بیشتر...