شروع عملیات اجرایی محوطه سازی برج کنترل ترافیک دریایی خارگ

23 اسفند 1399

شروع عملیات اجرایی پروژه محوطه سازی برج کنترل ترافیک دریایی خارگ