پروژه‌ها

بناهای نمادین و یادمان‌ها

سازه‌های بندری خوزستان

میدان ورودی بندر امام خمینی (ره)

بناهای نمادین و یادمان‌ها زنجان

میدان انقلاب زنجان

بناهای نمادین و یادمان‌ها زنجان

المان 15 خرداد زنجان

بناهای نمادین و یادمان‌ها زنجان

المان غواصان دریادل زنجان

سازه‌های بندری خوزستان | 1395

گیت ورودی منطقه ویژه

مسابقه معماری تهران | 1393

مسابقه طراحی نماد میدان انقلاب تهران

بناهای نمادین و یادمان‌ها خوزستان | 1393

میدان پتروشیمی

بناهای نمادین و یادمان‌ها تهران | 1393

میدان صنعت تهران

بناهای نمادین و یادمان‌ها تهران | 1393

میدان پاستور تهران

بناهای نمادین و یادمان‌ها تهران | 1388

نماد ورودی شرقی شهر تهران

بناهای نمادین و یادمان‌ها تهران | 1388

نماد ورودی جنوبی شهر تهران

بناهای نمادین و یادمان‌ها تهران | 1388

نماد ورودی جنوب شرقی شهر تهران

بناهای نمادین و یادمان‌ها تهران | 1388

ورودی غربی شهر تهران – اتوبان کرج

بناهای نمادین و یادمان‌ها تهران | 1388

ورودی شمالی شهر تهران – اتوبان شمال

بناهای نمادین و یادمان‌ها فارس | 1388

مسابقه طراحی المان میدان تمدن مرودشت

بناهای نمادین و یادمان‌ها فارس | 1388

طراحی المان میدان ملل مرودشت

بناهای نمادین و یادمان‌ها فارس | 1388

مسابقه طراحی میدان بسیج مرودشت

بناهای نمادین و یادمان‌ها تهران | 1388

تابلو تبلیغاتی ورودی تهران

بناهای نمادین و یادمان‌ها عسلویه | 1387

مسابقه طراحی المان عسلویه

سازه‌های بندری خوزستان | 1384

میدان گذرنامه بندر امام خمینی (ره)

مسابقه معماری جزیره کیش | 1383

مسابقه طراحی المان کیش

فرهنگی جزیره کیش | 1383

کوشک جهانی