پروژه‌ها

بناهای نمادین و یادمان‌ها

خوزستان

میدان ورودی بندر امام خمینی (ره)

زنجان

میدان انقلاب زنجان

زنجان

المان 15 خرداد زنجان

زنجان

المان غواصان دریادل زنجان

زنجان

مجموعه چند عملکردی افق زنجان

بوشهر | 1396

پل موزه گردشگری بوشهر

خوزستان | 1395

گیت ورودی منطقه ویژه

تهران | 1393

مسابقه طراحی نماد میدان انقلاب تهران

خوزستان | 1393

میدان پتروشیمی

تهران | 1393

میدان صنعت تهران

تهران | 1393

میدان پاستور تهران

تهران | 1388

نماد ورودی شرقی شهر تهران

تهران | 1388

نماد ورودی جنوبی شهر تهران

تهران | 1388

نماد ورودی جنوب شرقی شهر تهران

تهران | 1388

ورودی غربی شهر تهران – اتوبان کرج

تهران | 1388

ورودی شمالی شهر تهران – اتوبان شمال

فارس | 1388

مسابقه طراحی المان میدان تمدن مرودشت

فارس | 1388

طراحی المان میدان ملل مرودشت

فارس | 1388

مسابقه طراحی میدان بسیج مرودشت

تهران | 1388

تابلو تبلیغاتی ورودی تهران

عسلویه | 1387

مسابقه طراحی المان عسلویه

خوزستان | 1384

میدان گذرنامه بندر امام خمینی (ره)

جزیره کیش | 1383

مسابقه طراحی المان کیش

جزیره کیش | 1383

کوشک جهانی