پروژه‌ها

سازه‌های بندری

ساختمان‌های بلندمرتبه عسلویه

برج کنترل دریایی عسلویه

ساختمان‌های بلندمرتبه بندر شهید رجایی

ساختمان مرجع دریایی شهید رجایی

خدماتی هرمزگان

ساختمان مرکز داده بندر شهید رجایی-ICT

ساختمان‌های بلندمرتبه چابهار

ساختمان برج کنترل دریایی چابهار

ساختمان‌های بلندمرتبه هرمزگان

ساختمان برج کنترل دریایی شهید رجایی

ساختمان‌های بلندمرتبه جزیره کیش, هرمزگان

ساختمان برج کنترل دریایی کیش

ساختمان‌های بلندمرتبه هرمزگان

ساختمان برج کنترل دریایی چارک

سازه‌های بندری خوزستان

میدان ورودی بندر امام خمینی (ره)

سردر خوزستان

سردر اراضی پشتیبانی بندر امام خمینی (ره)

سردر خوزستان

سردر سایت اداری بندر امام خمینی (ره)

سازه‌های بندری تهران | 1396

توسعه ساختمان اداری مرکزی بنادر و دریانوردی تهران

تفریحی مازندران | 1396

ساختمان باشگاه ملوانان بندر امیرآباد

تفریحی گیلان | 1396

ساختمان باشگاه ملوانان بندر انزلی

تفریحی مازندران | 1396

ساختمان باشگاه ملوانان بندر نوشهر

سازه‌های بندری خوزستان | 1395

گیت ورودی منطقه ویژه

سازه‌های بندری هرمزگان | 1393

مهمانسرای باهنر

سازه‌های بندری هرمزگان | 1392

مرکز اسناد بندر شهید رجایی

سازه‌های بندری هرمزگان | 1392

ساختمان راپمی

خدماتی هرمزگان | 1392

صدور مجوز بندر شهید رجایی

خدماتی خوزستان | 1392

ساختمان پاس کشتی‌ها

سازه‌های بندری بندر امام | 1391

ساختمان آتش نشانی بندر امام

سازه‌های بندری خوزستان | 1391

ساختمان گارد و حراست بندر امام

ساختمان‌های بلندمرتبه آبادان | 1390

ساختمان چندمنظوره چوئبده

سازه‌های بندری آبادان | 1390

ساختمان گارد و انتظامات چوئبده

فرهنگی آبادان | 1390

ساختمان فرهنگی بندر اروند کنار

خدماتی هرمزگان | 1389

ساختمان اداره کل گمرک شهید رجایی

خدماتی خوزستان | 1388

ساختمان صدور مجوز بندر امام

سازه‌های بندری خوزستان | 1388

اورژانس بندر امام

سازه‌های بندری اروندکنار, خوزستان | 1386

ایستگاه جستجو و نجات دریایی اروند کنار

سردر خرمشهر | 1386

گیت ورودی اداری بندر خرمشهر

سردر خرمشهر | 1386

سردر سایت مسافربری خرمشهر

سردر خرمشهر | 1386

سردر سنتاپ (سایت اداری خرمشهر)

سردر خرمشهر | 1386

سردر فردوسی (سایت اداری خرمشهر)

سردر خرمشهر | 1386

سردر فیلیه (سایت اداری خرمشهر)

تفریحی خوزستان | 1386

طرح توسعه هتل بندر امام

سازه‌های بندری خوزستان | 1385

طرح توسعه ساختمان اداری بندر امام

سردر خوزستان | 1385

سردر اراضی پشتیبانی و گیت نفتی بندر امام

فرهنگی خوزستان | 1385

نمازخانه سایت اداری بندر امام خمینی (ره)

سازه‌های بندری خوزستان | 1384

سایت اداری بندر امام

سازه‌های بندری خوزستان | 1384

پارکینگ بندر امام

سازه‌های بندری خوزستان | 1384

میدان گذرنامه بندر امام خمینی (ره)

ساختمان‌های بلندمرتبه جزیره خارک | 1382

برج کنترل دریایی خارک