پروژه‌ها

سازه‌های بندری

عسلویه

برج کنترل دریایی عسلویه

خوزستان

مرکز اسناد و بایگانی بندر امام خمینی (ره)

بندر شهید رجایی

ساختمان مرجع دریایی شهید رجایی

هرمزگان

ساختمان مرکز داده بندر شهید رجایی-ICT

چابهار

ساختمان برج کنترل دریایی چابهار

هرمزگان

ساختمان برج کنترل دریایی شهید رجایی

جزیره کیش, هرمزگان

ساختمان برج کنترل دریایی کیش

هرمزگان

ساختمان برج کنترل دریایی چارک

خوزستان

میدان ورودی بندر امام خمینی (ره)

خوزستان

سردر اراضی پشتیبانی بندر امام خمینی (ره)

خوزستان

سردر سایت اداری بندر امام خمینی (ره)

تهران | 1396

توسعه ساختمان اداری مرکزی بنادر و دریانوردی تهران

مازندران | 1396

ساختمان باشگاه ملوانان بندر امیرآباد

گیلان | 1396

ساختمان باشگاه ملوانان بندر انزلی

مازندران | 1396

ساختمان باشگاه ملوانان بندر نوشهر

خوزستان | 1395

گیت ورودی منطقه ویژه

هرمزگان | 1393

مهمانسرای باهنر

هرمزگان | 1392

مرکز اسناد بندر شهید رجایی

هرمزگان | 1392

ساختمان راپمی

هرمزگان | 1392

صدور مجوز بندر شهید رجایی

خوزستان | 1392

ساختمان پاس کشتی‌ها

بندر امام | 1391

ساختمان آتش نشانی بندر امام

خوزستان | 1391

ساختمان گارد و حراست بندر امام

آبادان | 1390

ساختمان چندمنظوره چوئبده

آبادان | 1390

ساختمان گارد و انتظامات چوئبده

آبادان | 1390

ساختمان فرهنگی بندر اروند کنار

هرمزگان | 1389

ساختمان اداره کل گمرک شهید رجایی

خوزستان | 1388

ساختمان صدور مجوز بندر امام

خوزستان | 1388

اورژانس بندر امام

اروندکنار, خوزستان | 1386

ایستگاه جستجو و نجات دریایی اروند کنار

خرمشهر | 1386

گیت ورودی اداری بندر خرمشهر

خرمشهر | 1386

سردر سایت مسافربری خرمشهر

خرمشهر | 1386

سردر سنتاپ (سایت اداری خرمشهر)

خرمشهر | 1386

سردر فردوسی (سایت اداری خرمشهر)

خرمشهر | 1386

سردر فیلیه (سایت اداری خرمشهر)

خوزستان | 1386

طرح توسعه هتل بندر امام

خوزستان | 1386

بندر تجاری اروند کنار

خوزستان | 1385

طرح توسعه ساختمان اداری بندر امام

خوزستان | 1385

گیت نفتی بندر امام

خوزستان | 1385

نمازخانه سایت اداری بندر امام خمینی (ره)

خوزستان | 1384

سایت اداری بندر امام

خوزستان | 1384

پارکینگ بندر امام

خوزستان | 1384

میدان گذرنامه بندر امام خمینی (ره)

خوزستان | 1384

رستوران سایت اداری بندر امام

جزیره خارک | 1382

برج کنترل دریایی خارک