پروژه‌ها

1388

سردر خوزستان

سردر اراضی پشتیبانی بندر امام خمینی (ره)

خدماتی خوزستان | 1388

ساختمان صدور مجوز بندر امام

خدماتی هرمزگان | 1388

ساختمان اداری شرکت تاید واتر بندری شهید رجایی

مسکونی تهران | 1388

مجموعه مسکونی 75 واحدی

مسکونی خوزستان | 1388

مجتمع مسکونی 2053 واحدی سربندر

بناهای نمادین و یادمان‌ها تهران | 1388

نماد ورودی شرقی شهر تهران

سردر تهران | 1388

ورودی شهر تهران – نماد ورودی جاده قدیم کرج

بناهای نمادین و یادمان‌ها تهران | 1388

نماد ورودی جنوبی شهر تهران

بناهای نمادین و یادمان‌ها تهران | 1388

نماد ورودی جنوب شرقی شهر تهران

بناهای نمادین و یادمان‌ها تهران | 1388

ورودی غربی شهر تهران – اتوبان کرج

بناهای نمادین و یادمان‌ها تهران | 1388

ورودی شمالی شهر تهران – اتوبان شمال

بناهای نمادین و یادمان‌ها فارس | 1388

مسابقه طراحی المان میدان تمدن مرودشت

بناهای نمادین و یادمان‌ها فارس | 1388

طراحی المان میدان ملل مرودشت

بناهای نمادین و یادمان‌ها فارس | 1388

مسابقه طراحی میدان بسیج مرودشت

سردر تهران | 1388

سردر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

بناهای نمادین و یادمان‌ها تهران | 1388

تابلو تبلیغاتی ورودی تهران

سازه‌های بندری خوزستان | 1388

اورژانس بندر امام

معماری داخلی خوزستان | 1388

آمفی تئاتر بندر امام

معماری داخلی خوزستان | 1388

آمفی تئاترو لابی بندر امام

طراحی شهری سمنان | 1388

طرح آماده سازی 250 هکتاری اراضی شهر جدید ایوانکی