پیشرفت در احداث ایستگاه آتشنشانی بندرامام

19 اسفند 1399

پیشرفت 99 درصدی عملیات اجرایی ایستگاه آتشنشانی اراضی پشتیبانی بندرامام