پیشرفت در احداث ساختمان خدمات فناوری دانشگاه شریف

18 اسفند 1399

پیشرفت 70 درصدی عملیات اجرایی ساختمان خدمات فناوری دانشگاه صنعتی شریف