پیشرفت در احداث پروژه انبار نگهداری کالا در بنادر آبادان چوئبده و اروندکنار

23 اسفند 1399

پیشرفت 40 درصدی عملیات اجرایی پروژه انبار نگهداری کالا در بنادر آبادان چوئبده و اروندکنار