پیشرفت در احداث پروژه مصلی کیش

6 فروردین 1400

پیشرفت 40 درصدی عملیات اجرایی مصلی کیش