پیشرفت در احداث پروژه کارخانه تولیدی فناپ تک

26 اسفند 1399

پیشرفت 90 درصدی عملیات اجرایی کارخانه تولیدی فناپ تک