برج صبا نیایش

مسکونی

کارفرما

شرکت سرمایه گذاری عمران پارس آینده

مکان

تهران

تاریخ طراحی

1398

گالری