مرکز اسناد و بایگانی بندر امام خمینی (ره)

اداری

کارفرما

اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان (بندر امام خمینی (ره))

مکان

خوزستان

تاریخ طراحی

1385 - 1388

مساحت

500متر مربع

گالری